ОБЯВА за набиране на желаещи да ползват здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания”

ОБЯВА

за набиране на желаещи да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания”

Община Котел в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.001-0074 „Грижа в дома в община Котел“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома, обявява набиране на документи от кандидати за потребители да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания”, която ще се предоставя от мобилен екип специалисти.

    Право да кандидатстват имат:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания” ще се предоставя за срок от 12 месеца.

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания” ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, включващ здравни работници: медицински сестри, рехабилитатор и домашни санитари, с продължителност и интензитет, определени в индивидуалната оценка на потребителя.

Потребителите не дължат такса за получената интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания”.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване /по образец/;;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Място и срок за подаване на документи:

Документите могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 или в кметствата по населените места в срок до 14.12.2022 г. След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на потребностите.

Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта като оценка на потребностите ще се изготвя на всеки новопостъпил кандидат.

Образци на документи ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел, кметствата в населените места на Община Котел или в сградата на дирекция СХД. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bgТУК

Списък с одобрените и неодобрените кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация, в кметствата в населените места на Община Котер и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

ОБЯВА