Обява по МЗ № ОХ-763 от 16.08.2019 г. за 68 бр. СС

О  Б  Я  В  А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 11 (единадесет) вакантни длъжности

за войници в 68-ма бригада Специални сили, гарнизон Пловдив

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 

– военно формирование 32990 – Пловдив / 2 вакантни длъжности;

– военно формирование 54120 – Пловдив / 3 вакантни длъжности;

– военно формирование 52630 – Пловдив / 3 вакантни длъжности;

– военно формирование 48650 – Пловдив / 3 вакантни длъжности;

 

Подробно с вакантните длъжности за 68-ма бригада Специални сили

може да се запознаете на нашата фейсбук страница,

на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата                          на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

– Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им                                   от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

  1. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
  2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  3. Да нямат друго гражданство;

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 02.09.2019 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

           Адрес и телефон за информация:  Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

  • Сливен – 088 622 14 51
  • Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
  • Котел – 088 588 11 73