Обява по МЗ № ОХ-695 от 30.07.2019 г. за НВУ

О  Б  Я  В  А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности

за войници в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново.

 

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата                        на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

– Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им                                от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

 1. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Да нямат друго гражданство.

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

      1. полигончик – 2 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование.

 1. шофьор на бтр – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

      Свидетелство за управление на МПС категория „С”.

 1. младши шофьор – 3 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

      Свидетелство за управление на МПС категория „D”.

 1. младши шофьор – 3 вакантни места, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

      Свидетелство за управление на МПС категория „С”.

          Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 27.09.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:  Военно окръжие – Сливен

                   гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

 • Сливен – 088 622 14 51
 • Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84
 • Котел – 088 588 11 73