Обява за военна служба по МЗ № OX-773 от 21.08.2019 г. за ВМА-КВС

О  Б  Я  В  А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер

във Военномедицинска академия ,

която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба.

Вакантната длъжност е:

Психолог в Отделение за временно настаняване на Първа полева болница „Роля 2“ – базова, в Модулни военномедицински формирования на Военномедицинска академия.

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Психология“, придобита                                    във висше гражданско училище в страната или в чужбина.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
  3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  4. Да нямат друго гражданство;
  5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

–  Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

–  Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им                          от военна служба.

– Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо                         военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой                      във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 04.09.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация: 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31

Фейсбук страница:

Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

 

* Сливен – 088 622 14 51

* Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84

* Котел – 088 588 11 73