Обява за военна служба по МЗ № OX-770 от 20.08.2019 г. за НГЧ-КВС

О  Б  Я  В  А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант

в Националната гвардейска част,

която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба

Вакантната длъжност е:

Командир на второ гвардейско отделение, в първи гвардейски взвод, на трета гвардейска рота, в първи гвардейски батальон на Националната гвардейска част.

Военно звание: Старши сержант, сержант, младши сержант.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита                     в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2                    от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център.

Специфични изисквания на длъжността:

Ръст 175-185 см., БМИ от 20-30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
  3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  4. Да нямат друго гражданство;
  5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

–  Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

–  Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им                          от военна служба.

– Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо                         военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой                      във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 09.09.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31

Фейсбук страница:

Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

 

* Сливен – 088 622 14 51

* Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84

* Котел – 088 588 11 73