Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ДОКЛАД

за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Котел, открита с Решение № 67/28.02.2020 г., на Общински съвет – Котел

С Решение № 67/28.02.2020 г.,  на Общински съвет – Котел, на осн. чл.68е от Закона за съдебната власт, § 73 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, ДВ бр.11 от 07.02.2020г. и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с искане с изх. № РД-11-374/20.02.2020г. и.ф. Административен ръководител-Председателя на Окръжен съд – Сливен е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Котел с мандат 2020г.-2024г., за попълване на списъка на кандидатите до определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен брой от 22 (двадесет и двама). С решението са определени правилата за провеждането й, създадена е временна комисия по чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, която да извърши проверка на документите и да изготви доклад, съответно предложение, за вземане на решение.

В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ, решенията и обявлението са публикувани на интернет страницата на Община Котел, както и в раздел „Общински съвет – Котел”. До определения с Решение № 67/28.02.2020 г. на Общински съвет – Котел срок за подаване на документи 23.03.2020 г., в деловодството на съвета са постъпили 3 (три) заявления от кандидати за съдебни заседатели.  Временната комисия по чл.68, ал.1 от ЗСВ при Общински съвет – Котел изпълни процедурите по Раздел II от ЗСВ и по определените с решението на съвета правила.

На свое заседание, проведено на 29.05.2020 г, Временната комисията разгледа подадените документи на кандидатите за съдебни заседатели, обсъди постъпилите заявления и приложените към тях документи и допусна кандидатите до изслушване.

На основание чл.68, ал.5 от ЗСВ списъкът с допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ бяха публикувани на интернет страницата на Община Котел, раздел „Общински съвет – Котел” на 29.05.2020 г.

 В срок по чл.68а, ал.2 от ЗСВ не бяха представени от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни.

На 15.06.2020 г., Временната комисия проведе публично заседание по чл.68а, ал.1 от ЗСВ, на което изслуша допуснатите кандидати за съдебни заседатели и гласува решение за одобряване на съответната кандидатура. При изслушване на кандидатите бяха задавани въпроси от членовете на комисията, с цел да се преценят личните качества, обществената ангажираност и т.н.  След проведеното публично изслушване и в резултат на последвали гласувания, с единодушие от присъстващите членове, временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели прие решение, с което предлага на Общински съвет – Котел да определи и предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен да бъдат избрани за съдебни заседатели при Районен съд-Котел (мандат 2020 г. – 2024 г.), следните кандидати :

 1. Ирина В. Гривова, ЕГН: ………..
 2. Нела Д. Бъчварова, ЕГН: ……….
 3. Донка Д. Йочева – ЕГН: ………..

Съгласно чл.68а, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването. Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински съвет – и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт временната комисия предлага на Общински съвет – Котел да определи и предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен, да бъдат избрани за съдебни заседатели при Районен съд-Котел (мандат 2020 г. – 2024 г.), следните кандидати:

 1. Ирина В. Гривова, ЕГН: ………..
 2. Нела Д. Бъчварова, ЕГН: …………
 3. Донка Д. Йочева, ЕГН: ………..

 Приложения: Протокол № 1 от 29.05.2020 г. и Протокол № 2 от 15.06.2020 г. от заседанията на Временната комисия.

Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели:

Председател: Тошко Врачев

Членове:

 • Димо Христев
 • Иво Костов
 • Велин Георгиев
 • Ширин Балканлъ

Свали:

 1. Протокол № 1 от 29.05.2020 г.
 2. Протокол № 2 от 15.06.2020 г.