Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ДОКЛАД

за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Котел, открита с Решение № 801/30.05.2019 г., изм. с Решение № 851/30.07.2019 г., № 11/29.11.2019 г. на Общински съвет – Котел

Във връзка с постъпило в деловодството на Общински съвет – Котел Искане от Председателя на Окръжен съд – Сливен, с наш вх. № 11-00-885/28.10.2019 г., за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели и с Решение № 801/30.05.2019 г., изм. с Решение № 851/30.07.2019 г., № 11/29.11.2019 г. на Общински съвет – Котел, се продължава процедура за определяне на съдебни заседатели, определени са правилата за провеждането й, създадена е временна комисия по чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която да извърши проверка на документите и да изготви доклад, съответно предложение, за вземане на решение.

В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ, решенията и обявлението са публикувани на интернет страницата на Община Котел, както и в раздел „Общински съвет – Котел”. До определения с Решение № 11/29.11.2019 г. на Общински съвет – Котел срок за подаване на документи 16.12.2019 г., в деловодството на съвета постъпило 1 (едно) заявление от кандидат за съдебен заседател. Предвид недостатъчния брой кандидати за съдебни заседатели с Решение № 32/19.12.2019 г. на Общински съвет – Котел удължи срока за подаване на документи до 06.01.2020г.

Временната комисия по чл.68, ал.1 от ЗСВ при Общински съвет – Котел изпълни процедурите по Раздел II от ЗСВ и по определените с решението на съвета правила.

На свое заседание, проведено на 19.12.2019 г., Временната комисията разгледа подадените документи от единствения кандидат за съдебен заседател, обсъди постъпилото заявление и приложените към него документи и допусна кандидата до изслушване.

На основание чл.68, ал.5 от ЗСВ списъкът с допуснатия до участие кандидат, заедно с неговата автобиография, мотивационно писмо и документ по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ бяха публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Котел на 19.12.2019 г.

 В срок по чл.68а, ал.2 от ЗСВ не бяха представени от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни.

На 03.01.2020г., Временната комисия проведе публични заседания по чл.68а, ал.1 от ЗСВ, на което изслуша допуснатия кандидат за съдебен заседател и гласува решение за одобряване на съответната кандидатура. При изслушване на кандидата бяха задавани въпроси от членовете на комисията, с цел да се преценят личните качества, обществената му ангажираност и т.н.

            След проведеното публично изслушване и в резултат на последвали гласувания, с единодушие от присъстващите членове, временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели прие решение, с което предлага на Общински съвет – Котел да определи и предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен да бъде избран за съдебен заседател при Районен съд-Котел (мандат 2020 г. – 2024 г.), следния кандидат: Хриса Цонкова, ЕГН **********.

Съгласно чл.68а, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт, когато изслушването е проведено от комисия, съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински съвет – и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт временната комисия предлага на Общински съвет – Котел да определи и предложи на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Сливен, да бъде избран за съдебен заседател при Районен съд-Котел (мандат 2020 г. – 2024 г.), следния кандидат:

                  Хриса Цонкова, ЕГН **********

Приложения: Протокол № 1 от 19.12.2019 г. и Протокол № 2 от 03.01.2020 г. от заседанията на Временната комисия.

Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели:

Председател: Тошко Врачев

Членове:

  • Димо Христев
  • Иво Костов
  • Ренета Попова
  • Ширин Балканлъ

Свали :

  1. Протокол № 1 от 19.12.2019 г.
  2. Протокол № 2 от 03.01.2020 г.