4-2018-005

Предмет на поръчката:Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр.Котел, по четири обособени позиции
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2018-0005
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:09.11.2018 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:12.11.2018 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата12.10.2018, 17:10
2.Обявление за обществена поръчка12.10.2018, 17:10
3.Документация12.10.2018, 17:10
4.Технически проекти12.10.2018, 17:10
5.Протокол №2 от работата на комисията28.11.2018, 09:15