Природни забележителности

Най-известен е карстовият комплекс „Злостен”, който е обявен за природна забележителност и включва в себе си редица обявени по-рано защитени територии. Намира се в землището на гр. Котел и селата Медвен и Ябланово и обхваща площ от 343.7 ха. Обособен е със цел да се запазят характерните земни форми, пещери, понори и други карстови образования, вековна букова гора, както и местности с историческо значение.

От скалните феномени най-голям интерес представлява „Чаталкая”. Пещерите в местността „Злостен са многобройни и дълбоки с красиви сталактитни и сталагмитни образования. Най-известни са втората по дължина пропастна пещера в България – „Ледника” с дължина 103 м., „Су баттъ” с дължина 58 м. , където изчезват под земята водите на бистър планински поток. „Мъгливата пещера” е наречена така, защото много често нейният вход е обвит в мъгла. Тайнствената атмосфера около нея и богатството на сталактитите я превръщат в изключително интересен туристически обект. В местността се намира и историческото място „Злостен, където е разположена пещерата „Раковски”, носеща името на българския революционер Георги Стойков Раковски.

Природни забележителности са и редица отделни пещери, като „Св. 40 мъченици”, в землището на с. Кипилово, с площ 5.0 ха. В землището на гр. Котел, на запад от града, в басейна на р. Сухайка, са разположени множество карстови пещери – природни забележителности „Дряновската пещера” е с площ 5.0 ха. Характерна е с красивите форми на сталактитите и сталагмитите в нея. Пещерата ”Приказна” с площ 4.2 ха е с множество сталагмити и сталактити в общодостъпната си част и представлява сериозно изпитание за пещерняците в пропастната част. Проучени са 3100 м. пещерни галерии – VІ в България по дължина. Най-богатата на пещерни образования е „Билярника”, която е проучена едва през 1970 г. , с площ 1.0 ха. Това е карстова пещера с почти кръгъл вход с диаметър 4 м., а на дължина достига 87 м. „Кървавата локва” е с площ 2.0 ха и е с пропастна пещера с дълбочина 134 м. , разположена в същия район. Пещерата „Черните извори” представлява красива пещера с карстов извор в нея. Площта на природната забележителност е 20.0 ха. Намира се в с. Медвен. Пещерите „Ледника” – площ 18.3 ха – карстова пещера с характерни скални образования, ІІІ – та по дълбочина в България; „Малка маара” – с дълбочина 59 м. и площ 3.0 ха; „Маарата” с площ 16.2 ха, са разположени в същия район на землището на с. Медвен.

Някои от пещерите са свързани с легенди и исторически събития, което ги прави още по-привлекателни и тайнствени. Например в местността, където се намира пещерата „Кървава локва”, според легендите са избити голям брой Никифорови войници; пещерата „Раковски” е наречена на името на Георги Стойков Раковски, който през 1854 година започва да пише край нея книгата си „Горски пътник”; в „Четиридесетте корита” според преданията са заровени злато и скъпоценности. В района има и други пещери, които макар и да не са обявени за защитени обекти, също представляват интерес – „Духлото”, „Орловата пещера” – приютявала колония от хиляди прилепи- редки и защитени от закона животни, „Дядо Събевата пещера”, „Голямата Хумба”, „Малка Дряновска”, „Нова Дряновска” и „Черната дупка” на запад от Котел, „Козята пещера” в землището на с. Кипилово, „Академик” и „Ужасът на иманярите” в района на „Злостен” и др. В землището на гр. Котел се намират скалните образования – красил скален венец от величествени варовикови скали, подходящо местообитание на хищни птици. „Урушките скали” – с площ 69.0 ха и скален отвес -70 м. Те са характерни както с причудливите си форми, така и с гнездовищата на скален орел.

Синия вирБуйните планински води често се спускат по отвесните скали и образуват красиви водопади. За природна забележителност е обявен водопадът „Синия вир”, с височина на пада 7 м. и площ 1.1 ха. Водопадите „Скоковете” и „Медвенските извори” попадат във водосбора на на Медвенската река. Маркират туристически маршрут източно от гр. Котел, Ви отвежда до местността след 3,5 часа път пеша.

На територията на общината се намират два резервата: „Керсенлика” и „Елова гора”. Площта му е 114.5 ха и се намира в землището на с. Боринци. Представлява естествено находище на бяла ела на възраст повече от 110 години. Буферната зона към резервата е на площ 89.5 ха.

Резерватът „Орлицата” е с площ 559,4 ха и се намира в землищата на гр. Котел и с. Медвен. Обособен е с цел да се запазят вековните гори от мизийски бук, местообитания на редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с множество пещери, пропасти, извори и други. На територията му попада и скалният феномен „Орлицата” – гнездовище на скалния орел. Буферната зона към резервата обхваща още 114.7 ха.

Освен с природните си забележителности, районът е известен и с множество исторически места. Голяма част от тях също са защитени природни обекти, а именно:

  • „Калето” – римска крепост от ІІІ-ІV век от нашата ера, разположена в местността „Борината”, намираща се в землището на гр. Котел.
  • „Кипиловското кале” – с площ 1 ха, в землището на с. Кипилово – м. „Боринци”, представлява останки от стара римска крепост.
  • В землището на с. Медвен също има останки от стара римска крепост, които са познати под името „Калето”. Площта която заемат е 0,7 ха.
  • „Вида” – историческа местност с площ 2.0 ха, намираща се в землището на гр. Котел и с. Жеравна е свързана със съпротивата срещу византийските нашественици. Тук има и останки от старата римска крепост „Диавена”.
  • „Железни врати”(Демир капия) – с площ 0.1 ха е в землището на с. Жеравна. На това място е станало сражение между войските на Ивайло и византийския пълководец Мурин през 1279 г.
  • Връх „Разбойна” е с площ 5.0 ха. През 1876 г. тук е било сборно място на въстаниците от Втори революционен Сливенски окръг.
  • „Околчеста поляна” с площ 2.0 ха е разположена в землището на с. Нейково. Тук е било сборното място и лагер на четата на Хаджи Димитър.