Заповеди за спечелил публичният търг

Заповед № ОС-06-25 / 26.06.2024 г. на кмета на общината за определяне на спечелил публичния търг за продажба на поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2326 и 87031.501.2329 по КККР на с.Ябланово, находящи се в кв.61 по ПУП.

Публикувано на: 26.06.2024г. 18:59ч.

Заповед № ОС-06-22 / 19.06.2024 г. за определяне на спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 87031.501.2334 по КККР на с.Ябланово, с площ 514 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ХVІІ-905 в кв.61 по ПУП

Публикувано на: 19.06.2024г. 12:35ч.

Заповед № РД-13-262 / 10.06.2024 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил търга за учредяване право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 72480.501.116 по КККР на с. Тича, с площ 1011 кв.м., за който е отреден УПИ V82 в кв.9 по действащия ПУП на с. Тича.

Публикувано на: 10.06.2024г. 14:58ч.

Заповед № ОС-06-20 / 23.05.2024 г. на кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 87031.501.2304, ПИ 87031.501.2305 и ПИ 87031.501.2306 по КККР на с. Ябланово, находящи се в кв.59 по ПУП на селото

Публикувано на: 23.05.2024г. 17:25ч.

Заповед № ОС-06-16 / 23.05.2024 г. на кмета на общината за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2169 и 87031.501.2177 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 23.05.2024г. 17:25ч.

Заповед № ОС-06-17 / 23.05.2024 г. на кмета на общината за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2178 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 23.05.2024г. 17:25ч.

Заповед № ОС-06-18 / 23.05.2024 г. на кмета на общината за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.999 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 23.05.2024г. 17:25ч.

Заповед № ОС-06-19 / 23.05.2024 г. на кмета на общината за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2169 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 23.05.2024г. 17:25ч.

Заповед № ОС-06-11 / 26.03.2024 г. на кмета на Общината за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 69821.501.152, ПИ 69821.501.271 и ПИ 69821.501.272 по КККР на с. Стрелци, находящи се в кв.18 по ПУП

Публикувано на: 26.03.2024г. 16:16ч.

Заповед № ОС-06-8 / 14.02.2024 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2315 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 14.02.2024г. 16:10ч.

Заповед № ОС-06-7 / 07.02.2024 г. на кмета на Общината за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 87031.501.2312 по КККР на с. Ябланово, находящ се в кв.59 по ПУП

Публикувано на: 07.02.2024г. 11:10ч.

Заповед № РД-13-52 / 07.02.2024 г. на кмета на общината да обявяване на спечелил публичният търг за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2189 по КККР на с.Ябланово, за който е отреден УПИ ІV-874 в кв. 5 по ПУП

Публикувано на: 07.02.2024г. 11:10ч.

Заповед № ОС-06-2 / 17.01.2024 г. за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с пл.№ 71 по кадастралния план на с.Топузево, с площ 1 060.00 кв.м.,в ведно с построената в имота паянтова сграда бивша „Детска градина

Публикувано на: 18.01.2024г. 11:20ч.

Заповед ОС-24-14 / 19.10.2023 г. за определяне на спечелил публичният търг за предоставяне под наем на сграда “Казан за ракия”, находяща се в с. Малко село

Публикувано на: 19.10.2023г. 16:40ч.

Заповед № ОС-24-13 / 19.10.2023 г. за определяне на спечелил публичният търг за предоставяне под наем на едно помещение с полезна площ 12 кв.м., находящо се на първия етаж на Административна сграда „КМЕТСТВО” – с. ГРАДЕЦ.

Публикувано на: 19.10.2023г. 16:40ч.

Заповед № ОС-06-42 / 04.10.2023 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 87031.501.2175 и ПИ 87031.501.2176 по КККР на с. Ябланово, находящи се в кв.2 по ПУП

Публикувано на: 04.10.2023г. 13:00ч.

Заповед № ОС-06-43 / 04.10.2023 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 87031.501.2174 по КККР на с. Ябланово, находящ се в кв.2 по ПУП

Публикувано на: 04.10.2023г. 13:00ч.

Заповед № ОС-06-40 / 25.09.2023 г. на зам. кмета на общината за определяне на спечелил публичният търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.505.40 по КККР на гр. Котел, с площ 1 884 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, за който е отреден УПИ ХХ -„за курортно-хотелско строителство“ в кв.501 по ПУП на м. “Дълга поляна“ – гр. Котел.

Публикувано на: 25.09.2023г. 11:11ч.

Заповед № РД-13-534 / 20.09.2023 г. на кмета на общината относно определяне на лице, спечелило публичния търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2201 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 20.09.2023г. 15:00ч.

Заповед № ОС-06-39 / 12.09.2023 г. за определяне на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с пл.№ 71 по КП на с.Топузево, с площ 1 060.00 кв.м.,в ведно с построената в него паянтова сграда бивша „Детска градина„

Публикувано на: 12.09.2023г. 15:00ч.

Заповеди за спечелил публичния търг за отдаване под наем на зем. земя ОПФ/ниви/ в зем. на Община Котел 2023г.

Публикувано на: 05.09.2023г. 16:25ч.
Актуализирано на: 07.09.2023г. 11:34ч.

Заповед № ОС-06-33 / 23.08.2023 г. на кмета на общината, за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2172 по КККР на с.Ябланово, находящ се в кв.2 по ПУП

Публикувано на: 23.08.2023г. 19:35ч.

Заповед № ОС-06-35 / 23.08.2023 г. на кмета на общината, за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2173 по КККР на с.Ябланово, находящ се в кв.2 по ПУП

Публикувано на: 23.08.2023г. 19:35ч.

Заповед № ОС-06-34 / 23.08.2023 г. на кмета на общината, за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2170 и 87031.501.2171 по КККР на с.Ябланово, находящи се в кв.2 по ПУП

Публикувано на: 23.08.2023г. 19:35ч.

Изпращам ти Заповед № ОС-24-4 от 30.06.2023 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 39030.501.1756.2 по КККР на гр. Котел, със застроена площ 19 кв. м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за търговия.

Публикувано на: 20.06.2023г. 16:20ч.

Заповед № ОС-06-27 / 20.06.2023 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот с пл.№ 71 по КП на с. Топузево, с площ 1 060.00 кв. м., ведно с построената в имота паянтова сграда бивша „Детска градина”

Публикувано на: 20.06.2023г. 16:20ч.

Заповед № ОС-06-26 от 06.06.2023 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 72480.502.13 по КККР на с. Тича.

Публикувано на: 06.06.2023г. 16:51ч..

Заповед № ОС-06-25 / 05.06.2023 г. на кмета за определяне на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 58966.71.4 по КККР на с. Пъдарево, находящ се в м. ”Терзийски път”, нива, ІV к.

Публикувано на: 05.06.2023г. 16:36ч.

Заповед № ОС-06-24 / 30.05.2023 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 58966.9.39 по КККР на с.Пъдарево, находящ се в местността ”Корията”, трайно предназначение на територията: земеделска, с нтп: изоставена орна земя, ІV к.

Публикувано на: 30.05.2023г. 11:36ч.

Заповед № ОС-06-21 от 05.05.2023 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.69.120 по КККР на гр. Котел, находящ се в м. “ЧУТУРКА”

Публикувано на: 05.05.2023г. 16:25ч.

Заповед № ОС-06-20 от 05.05.2023 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.69.104 по КККР на гр. Котел, находящ се в м. “ЧУТУРКА”

Публикувано на: 05.05.2023г. 16:25ч.

Заповед № ОС-06-19 / 05.05.2023 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 39030.501.2863 по КККР на гр.Котел, с площ 413 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване

Публикувано на: 05.05.2023г. 14:15ч.

Заповед № ОС-06-15 / 28.04.2023 г. за определяне на лице, спечелило публичния търг с явно наддаване за продажба на ПИ 39030.501.2867 и ПИ 39030.501.2869 по КККР на гр.Котел, находящи се в кв.34а по ПУП на града.

Публикувано на: 28.04.2023г. 13:25ч.

Заповед № ОС-06-15 / 24.04.2023 г. за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2196, 87031.501.2197 и 87031.501.2198 по КККР на с.Ябланово, находящи се в кв.12 по ПУП

Публикувано на: 24.04.2023г. 13:10ч.

Заповед № ОС-06-14 / 20.04.2023 г. за определяне на лице, спечелил публичния търг за продажба на общински поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2322 и 87031.501.2323 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 20.04.2023г. 16:30ч.

Заповед № ОС-06-13 / 20.04.2023 г. за определяне на лице, спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2327 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 20.04.2023г. 16:30ч.

Заповед № ОС-06-12 / 20.04.2023 г. за определяне на лице, спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2328 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 20.04.2023г. 16:30ч.

Заповед № ОС-06-9 от 22.03.2023 година на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти с идентификатор 72480.502.15 и 72480.502.17 по КККР на с. Тича, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване

Публикувано на: 22.03.2023г. 18:00ч.

Заповед № ОС-06-2 / 18.01.2023 г. за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатори 87031.501.2160 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 18.01.2023г. 16:25ч.

Заповед № ОС-06-1 / 18.01.2023 г. за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2161, 87031.501.2162, 87031.501.2163 и 87031.501.2164 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 18.01.2023г. 16:25ч.

Заповед № ОС-24-33 от 02.12.2022 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелилия публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ павилион „Автоспирка”, находящ се в УПИ І-„за здравен дом” в кв. 24 по ПУП на с. Нейково

Публикувано на: 02.12.2022г. 14:05ч.

Заповед № ОС-06-35 от 02.12.2022 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелилия публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имот с идентификатор 39030.523.7, 39030.523.8 и поземлен имот с идентификатор 39030.523.9 по КККР на гр. Котел.

Публикувано на: 02.12.2022г. 12:45ч.

Заповед № ОС-06-34 / 04.11.2022 г. за определяне на лице спечелил публичния търг за продажба на незастроени поземлени имоти (кв.11) с идентификатори по КККР на с.Ябланово: 87031.501.2192; 87031.501.2193; 87031.501.2194 и 87031.501.2195.

Публикувано на: 04.11.2022г. 12:45ч.

Заповед № РД-13-649 / 26.10.2022 г. за обявяване на спечелил публичният търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 72480.501.83 по КККР на с.Тича.

Публикувано на: 26.10.2022г. 17:50ч.

Заповед № РД-13-630 / 19.10.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 72480.501.130 по КККР на с.Тича, за който е отреден УПИ VІ-82 в кв.9 по ПУП на селото

Публикувано на: 19.10.2022г. 17:50ч.

Заповед № РД-13-607 / 04.10.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2247 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 04.10.2022г. 15:11ч.

Заповед № РД-13-606 / 04.10.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2246 на с.Ябланово

Публикувано на: 04.10.2022г. 15:11ч.

Заповед № ОС-24-31 от 29.09.2022 година на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда „Казан за варене на ракия”, с идентификатор 46646.14.7.1 по КККР на с. Малко село, находяща се в м. ”Кара пунар”, със застроена площ 38.00 кв. м., за разкриване на специализиран малък обект за дестилиране

Публикувано на: 29.09.2022г. 15:50ч.

Заповед № ОС-06-31 / 28.09.2022 г. на зам.-кмета за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 87031.501.2335 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 28.09.2022г. 16:30ч.

Заповед № РД-13-576 / 27.09.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2248 по КККР на с.Ябланово, за който е отреден УПИ ХХІХ кв.119 по ПУП

Публикувано на: 27.09.2022г. 16:30ч.

Заповеди за спечелил търг “ниви” 2022г.:

Публикувано на: 13.09.2022г.
Актуализирано на: 04.10.2022г.

Заповед № ОС-06-28 / 28.07.2022 г. за определяне на лице, спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.504.46 по КККР на гр.Котел, в.з. “Чукарите”.

Публикувано на: 28.07.2022г. 15:25ч.

Заповед № ОС-06-29 / 28.07.2022 г. за определяне на лице, спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.504.49 по КККР на гр.Котел, в.з. “Чукарите”

Публикувано на: 28.07.2022г. 15:25ч.

Заповед № ОС-06-26 / 20.07.2022 г. на кмета за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2157 и 87031.501.2158 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 20.07.2022г. 12:45ч.

Заповед № ОС-06-25 / 20.07.2022 г. на кмета за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на поземлени имоти с идентификатори 87031.501.2165, 87031.501.2166 и 87031.501.2167 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 20.07.2022г. 12:45ч.

Заповед № ОС-06-27 / 20.07.2022 г. на кмета за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 87031.501.2159 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 20.07.2022г. 12:45ч.

Заповед № ОС-06-22 / 07.07.2022 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2222 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 07.07.2022г. 11:30ч.

Заповед № ОС-06-24 / 07.07.2022 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2230 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 07.07.2022г. 11:30ч.

Заповед № ОС-06-23 / 07.07.2022 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2231 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 07.07.2022г. 11:30ч.

Заповед ОС-24-24 / 06.07.2022 г. на кмета на общината за определяне на спечелил публичния търг за отдаване под наем на терен с площ 12 кв.м., находящ се в гр.Котел, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност

Публикувано на: 06.07.2022г. 13:45ч.

Заповед № ОС-24-20 от 19.05.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на общински терен с площ 25.00 кв. м., находящ се в терен „за озеленяване” в кв. 57 по плана на с. Градец, съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински терени в Община Котел, одобрена от гл. архитект на общината, съгласувана от Общински съвет – Котел с Решение № 293 от 30.09.2016 г., за поставяне на павилион, за извършване на търговска дейност.

Публикувано на: 19.05.2022г. 16:59ч.

Заповед № РД-13-226 / 12.05.2022 г. за обявяване на спечелил публичният търг за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2245 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 12.05.2022г. 17:00ч.

Заповед № РД-13-225 / 12.05.2022 г. за обявяване на спечелил публичният търг за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2230 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 12.05.2022г. 17:00ч.

Заповед № РД-13-224 / 12.05.2022 г. за обявяване на спечелил публичният търг за учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2244 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 12.05.2022г. 17:00ч.

Заповед № ОС-06-17 / 20.04.2022 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлени имоти с идентификатори 39030.501.2823, 39030.501.2824, 39030.501.2825, 39030.501.2826, 39030.501.2827, 39030.501.2833 и 39030.501.2834 по КККР на гр.Котел, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).

Публикувано на: 20.04.2022г. 16:05ч.

Заповед № ОС-06-12 / 14.04.2022 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.501.2832 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 14.04.2022г. 10:50ч.


Заповед № ОС-06-11 / 14.04.2022 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.501.2831 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 14.04.2022г. 10:50ч.


Заповед № ОС-06-10 / 14.04.2022 г. за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.501.2830 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 14.04.2022г. 10:50ч.


Заповед № ОС-06-9 / 07.04.2022 г. на кмета на общината обявяване на спечелил публичният търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.2229 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 07.04.2022г. 13:25ч.


Заповед № ОС-24-16 от 16.03.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за предоставяне под наем на общински терен с площ 18.00 кв. м., находящ се в кв. 13 по ПУП на гр. Котел, ул. „Васил Левски“, представляващ терен № 18 от „Схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане върху общински терени, гр. Котел“, одобрена от гл. архитект на Община Котел, съгласувана от Общински съвет – Котел с Решение № 48/ 11.04.2003 година, за поставяне на павилион, за извършване на търговска дейност.

Публикувано на: 16.03.2022г. 15:15ч.


Заповед № ОС-24-17 от 16.03.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за предоставяне под наем на общински терен с площ 6.00 кв. м., находящ се в кв. 13 по ПУП на гр. Котел, ул. „Васил Левски“, представляващ терен № 20 от „Схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане върху общински терени, гр. Котел“, одобрена от гл. архитект на Община Котел, съгласувана от Общински съвет – Котел с Решение № 48/ 11.04.2003 година, за поставяне на павилион, за извършване на търговска дейност.

Публикувано на: 16.03.2022г. 15:15ч.


Заповед № ОС-24-18 от 16.03.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за предоставяне под наем на общински терен с площ 4.00 кв. м., находящ се в кв. 13 по ПУП на гр. Котел, ул. „Васил Левски“, представляващ терен № 19 от „Схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане върху общински терени, гр. Котел“, одобрена от гл. архитект на Община Котел, съгласувана от Общински съвет – Котел с Решение № 48/ 11.04.2003 година, за поставяне на павилион, за извършване на търговска дейност.

Публикувано на: 16.03.2022г. 15:15ч.


Заповед № РД-13-67 / 21.02.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг за учредяване на право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2229 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 21.02.2022г. 12:55ч.


Заповед № РД-13-66 / 21.02.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг за учредяване на право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2243 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 21.02.2022г. 12:55ч.


Заповед № РД-13-62 / 14.02.2022 г. за определяне на спечелил публичният търг учредяване на вещно право на строеж върху ПИ 87031.502.2228 по КККР на с. Ябланово

Публикувано на: 14.02.2022г. 12:51ч.


Заповед № ОС 24-6 от 02.02.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща едно помещение с площ 16 кв. м., находящо се на втория етаж на административна сграда „Кметство“, находяща се в УПИ ІІ-„за кметство“ в кв. 5 по устройствения план на с. Филаретово.

Публикувано на: 02.02.2022г. 13:51ч.


Заповед № ОС 24-5 от 02.02.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичният търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща едно помещение с площ 20 кв. м., находящо се на втория етаж на масивна сграда – стоматология, находяща се в поземлен имот пл.№ 1045, в кв. 42 по действащия ПУП на гр. Котел, представляващо част от сграда с идентификатор 39030.501.1045.1 по КККР на гр. Котел.

Публикувано на: 02.02.2022г. 12:51ч.


Заповед № ОС 24-4 от 02.02.2022 година на Кмета на Община Котел за обявяване на  спечелилият търга с явно наддаване за отдаване под наем на Язовир „Пъдарево І” /Алтън дере/, съставляващ поземлен имот с идентификатор 58966.61.635 по КККР на с. Пъдарево, с площ 53 915 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

Публикувано на: 02.02.2022г. 12:51ч.


Заповед № ОС-06-1 / 14.01.2022 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински поземлен имот – УПИ ХІ13 в кв.20 по ПУП на с.Седларево.

Публикувано на: 14.01.2022г. 10:50ч.

Заповед № РД -13-695 и № РД-13-696 30.11.2021г. за спечелил публичен търг за отдаване под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд, находяща се в землището на с. Ябланово за създаване на трайни насаждения.

Публикувано на: 01.12.2021г. 16:53ч.

Заповед № ОС-06-50 / 18.11.2021 г. за определяне на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 58966.36.287 по КККР на с.Пъдарево

Публикувано на: 18.11.2021г. 11:55ч.

Заповед № ОС-06-49 / 02.11.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 39030.505.53 по КККР на гр.Котел, с площ 2 831.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа.

Публикувано на: 02.11.2021г. 15:27ч.

Заповед № ОС-06-48 / 02.11.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 39030.505.52 по КККР на гр.Котел, с площ 3 422.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа.

Публикувано на: 02.11.2021г. 15:27ч.

Заповед № ОС-24 – 36 от 11.10.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща едно помещение (стоматологичен кабинет), чакалня и санитарен възел от сграда „Здравна служба” – с. Жеравна, с идентификатор 29283.501.128.1 по КККР на селото, с обща полезна площ 29.00 кв. м., за извършване на първична извънболнична дентална помощ.

Публикувано на: 11.10.2021г. 13:49ч.

Заповед № ОС 24-35 от 11.10.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение и ½ от коридор, от сграда бивше „Кметство”, находяща се в УПИ ХVІІІ в кв.11 по регулационния план на с. Мокрен, с обща площ 23.50 кв. м., за извършване на пощенски услуги.

Публикувано на: 11.10.2021г. 13:49ч.

Заповед № ОС-24-34 от 11.10.2021 г. на на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на две помещения от сграда с идентификатор 39030.501.598.1 по КККР на гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 30, от които едно помещение от първия етаж на сградата с площ 42 кв. м. и едно помещение от втория етаж на сградата с площ 33 кв. м., за извършване на пощенски услуги.

Публикувано на: 11.10.2021г. 13:49ч.

Заповед № ОС-06-43 / 08.10.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг за продажба на ПИ 87031.501.2314 по КККР на с.Ябланово, общ.Котел

Публикувано на: 08.10.2021г. 15:49ч.

Заповед № ОС-06-41 / 24.09.2021 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 816.00 кв.м., съставляващ УПИ V125 в кв.26 по ПУП на с.Кипилово, отреден за „жилищно строителство

Публикувано на: 24.09.2021г. 15:49ч.

Заповед № РД-13-542 / 21.09.2021 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за учредяване вещно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2241 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 21.09.2021г. 17:20ч.

Заповед № ОС-24-27 от 07.09.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелилият търга за отдаване под наем на сграда „Казан за варене на ракия”, с идентификатор 46646.14.7.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малко село.

Публикувано на: 07.09.2021г. 11:35ч.

Заповед № ОС-06-39 / 30.08.2021 г. на кмета на общината, относно обявяване на лице спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.503.30 по КККР на гр.Котел, индустриална зона

Публикувано на: 30.08.2021г. 12:35ч.

Заповед № ОС – 24 – 25 от 24.08.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга за отдаване под наем на Язовир „Жеравна”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 29283.34.452 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жеравна, находящ се в местността „До село”, с площ 17 784 кв. м.

Публикувано на: 24.08.2021г. 20:00ч.

Заповед № ОС – 24 – 24 от 24.08.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39030.501.1146.3.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, находящ се в сграда „Автогара“ гр. Котел.

Публикувано на: 24.08.2021г. 20:00ч.

Заповед № ОС-06-34 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2228 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-06-33 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2227 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-06-32 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2226 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-06-35 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2224 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-24-17 от 15.07.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на Язовир „Пъдарево ІІ” /Кавичална/, съставляващ поземлен имот с идентификатор 58966.78.556 по КККР на с. Пъдарево, с площ 26 961 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: Язовир.

Публикувано на: 16.07.2021г. 14:50ч.

Заповед № ОС-24-15 / 02.07.2021 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за предоставяне под наем на общински Терен № 5, с площ 96.00 кв.м., част на поземлен имот с идентификатор 39030.501.2807 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 02.07.2021г. 15:25ч.

Заповед № ОС-24-9 от 16.06.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелилият търга с явно наддаване за предоставяне под наем на общински терен с площ 20.00 кв. м., находящ се в ПИ 39030.502.164 по КККР на гр. Котел, целият с площ 77 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, за поставяне на преместваем обект, за извършване на търговска дейност

Публикувано на: 16.06.2021г. 16:45ч.

Заповед № ОС-06-25 от 16.06.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелилият търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 39030.22.104  по КККР на гр. Котел, с площ 3 790 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя

Публикувано на: 16.06.2021г. 14:20ч.

Заповед № ОС-24-10 / 16.06.2021 г. за определяне на лице, спечелил публичният търг за отдаване под наем на обособена част от общински имот, с административен адрес:  гр.София, ул.”Ангел Кънчев” № 18

Публикувано на: 16.06.2021г. 14:20ч.

Заповед № ОС 24-7 от 27.05.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на общински терен с площ 12.00 кв. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 39030.501.69 по КККР на гр. Котел, целият с площ 544 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, за който е отреден УПИ ІІ-„За панорамна площадка“ в кв. 105 по регулационния план на гр. Котел.

Публикувано на: 27.05.2021г. 16:10ч.

Заповед № ОС-06-23 / 26.05.2021 г. за определяне на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.69.75 по КККР на гр. Котел, м. „Чутурка“.

Публикувано на: 26.05.2021г. 15:45ч.

Заповед № ОС-06-24 / 26.05.2021 г. за определяне на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.69.147 по КККР на гр. Котел, м. „Чутурка”.

Публикувано на: 26.05.2021г. 15:45ч.

Заповед № РД 13-239 от 21.05.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил публичния търг за учредяване на възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ в кв.1 по регулационния план на с. Орлово

Публикувано на: 21.05.2021г. 15:45ч.

Заповед № ОС-06-21 / 19.05.2021 г. за обявяване на спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот  с  идентификатор 87031.501.2225 по КККР на с.Ябланово (УПИ ХІІІ в кв.17).

Публикувано на: 19.05.2021г. 16:40ч.

Заповед № РД-13-221 / 14.05.2021 г. за определяне на спечелил търг за учредяване право на строеж за жилищни нужди върху ПИ 87031.502.2242 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 14.05.2021г. 13:15ч.

Заповед № ОС-06-19 от 27.04.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 39030.504.105 по КККР на гр. Котел, вилна зона „ЧУКАРИТЕ“

Публикувано на: 27.04.2021г. 16:39ч.

Заповед № ОС-06-18 от 21.04.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 39030.504.106 по КККР на гр. Котел, вилна зона „ЧУКАРИТЕ“

Публикувано на: 21.04.2021г. 09:25ч.

Заповед ОС-06-17 / 20.04.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор  72480.87.14 по КККР на с.Тича.

Публикувано на: 20.04.2021г. 16:25ч.

Заповед ОС-06-16 / 20.04.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор  39030.66.17 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 20.04.2021г. 16:25ч.

Заповед № ОС-06-9 / 17.03.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 58966.47.1, ПИ 58966.47.2, , ПИ 58966.47.3, ПИ 58966.47.4, ПИ 58966.47.5 по КККР на с.Пъдарево.

Публикувано на: 17.03.2021г. 16:00ч.

Заповед № ОС-06-10 / 17.03.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 58966.45.6 по КККР на с.Пъдарево.

Публикувано на: 17.03.2021г. 16:00ч.

Заповед № ОС-06-8 / 12.03.2021 г. за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на ПИ 36854.27.309 по КККР на с.Кипилово.

Публикувано на: 12.03.2021г. 15:40ч.

Заповед № ОС-06- 7 / 12.03.2021 г. за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на ПИ 72480.83.5 по КККР на с.Тича,  м.”Дарак тарла.

Публикувано на: 12.03.2021г. 15:40ч.

Публикувано на: 08.03.2021г. 13:22ч.

Публикувано на: 15.10.2020г. 12:42ч.

Публикувано на: 15.10.2020г. 12:42ч.

Публикувано на: 05.10.2020г. 16:25ч.

Публикувано на: 05.10.2020г. 16:25ч.

Публикувано на: 28.09.2020г. 13:00ч.

Публикувано на: 24.09.2020г. 15:40ч.

Публикувано на: 28.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.06.2020г. 17:35ч.

Публикувано на: 25.06.2020г. 17:35ч.

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед 308.14 – “Заповед № ОС-06-16 / 18.06.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба на земеделска земя – ПИ 51398.304.14  по КККР на с.Нейково,находящ се в м. Гредата“.”

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед 2454 – “Заповед № ОС-06-15 / 18.06.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.502.2454 по КККР на с.Ябланово, с площ 409 кв.м., за който е отреден УПИ ІІІ-“за обществено обслужване” в кв.71 по ПУП на селото.”

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед № ОС-06-14 / 17.06.2020 г. за обявяване на спечелил търга за продажба на  поземлен имот с идентификатор 87031.502.2450 по КККР на с.Ябланово,  с площ 276.00 кв.м., който е отреден УПИ ХV-„за обществено обслужване“ в кв.77 по ПУП.

Публикувано на: 18.06.2020г. 10:30ч.

Заповед № ОС-06-13 / 04.06.2020 г. за обявяване на лице спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот  с  идентификатор 87031.502.2424  по КККР на с.Ябланово,  за който е отреден УПИ ХV  в кв.71  по  ПУП 

Публикувано на: 05.06.2020г. 14:00ч.

Заповед № ОС-06-12 / 01.06.2020 г. за обявяване на лице спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2469 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 01.06.2020г. 16:45ч.

Заповед № ОС-24-2 от 19.02.2020 г. за обявяване на спечелил публичния търг за отдаване под наем на общински терен находящ се в гр. Котел, с площ 32 кв.м

Публикувано на: 19.02.2020г. 11:15ч.

Заповед № ОС-06-1 / 17.01.2020 г. на кмета на общината, относно обявяване на лице, спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински ПИ 87031.501.2313 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 17.01.2020г. 14:00ч.