Заповеди за спечелил публичният търг

Заповед № ОС-24 – 36 от 11.10.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща едно помещение (стоматологичен кабинет), чакалня и санитарен възел от сграда „Здравна служба” – с. Жеравна, с идентификатор 29283.501.128.1 по КККР на селото, с обща полезна площ 29.00 кв. м., за извършване на първична извънболнична дентална помощ.

Публикувано на: 11.10.2021г. 13:49ч.

Заповед № ОС 24-35 от 11.10.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение и ½ от коридор, от сграда бивше „Кметство”, находяща се в УПИ ХVІІІ в кв.11 по регулационния план на с. Мокрен, с обща площ 23.50 кв. м., за извършване на пощенски услуги.

Публикувано на: 11.10.2021г. 13:49ч.

Заповед № ОС-24-34 от 11.10.2021 г. на на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на две помещения от сграда с идентификатор 39030.501.598.1 по КККР на гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 30, от които едно помещение от първия етаж на сградата с площ 42 кв. м. и едно помещение от втория етаж на сградата с площ 33 кв. м., за извършване на пощенски услуги.

Публикувано на: 11.10.2021г. 13:49ч.

Заповед № ОС-06-43 / 08.10.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг за продажба на ПИ 87031.501.2314 по КККР на с.Ябланово, общ.Котел

Публикувано на: 08.10.2021г. 15:49ч.

Заповед № ОС-06-41 / 24.09.2021 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 816.00 кв.м., съставляващ УПИ V125 в кв.26 по ПУП на с.Кипилово, отреден за „жилищно строителство

Публикувано на: 24.09.2021г. 15:49ч.

Заповед № РД-13-542 / 21.09.2021 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за учредяване вещно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2241 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 21.09.2021г. 17:20ч.

Заповед № ОС-24-27 от 07.09.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелилият търга за отдаване под наем на сграда „Казан за варене на ракия”, с идентификатор 46646.14.7.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малко село.

Публикувано на: 07.09.2021г. 11:35ч.

Заповед № ОС-06-39 / 30.08.2021 г. на кмета на общината, относно обявяване на лице спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.503.30 по КККР на гр.Котел, индустриална зона

Публикувано на: 30.08.2021г. 12:35ч.

Заповед № ОС – 24 – 25 от 24.08.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга за отдаване под наем на Язовир „Жеравна”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 29283.34.452 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жеравна, находящ се в местността „До село”, с площ 17 784 кв. м.

Публикувано на: 24.08.2021г. 20:00ч.

Заповед № ОС – 24 – 24 от 24.08.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39030.501.1146.3.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, находящ се в сграда „Автогара“ гр. Котел.

Публикувано на: 24.08.2021г. 20:00ч.

Заповед № ОС-06-34 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2228 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-06-33 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2227 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-06-32 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2226 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-06-35 / 29.07.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2224 по КККР на с.Ябланово, в кв.17 по ПУП.

Публикувано на: 29.07.2021г. 17:15ч.

Заповед № ОС-24-17 от 15.07.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на Язовир „Пъдарево ІІ” /Кавичална/, съставляващ поземлен имот с идентификатор 58966.78.556 по КККР на с. Пъдарево, с площ 26 961 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: Язовир.

Публикувано на: 16.07.2021г. 14:50ч.

Заповед № ОС-24-15 / 02.07.2021 г. на кмета на общината за обявяване на спечелил публичният търг за предоставяне под наем на общински Терен № 5, с площ 96.00 кв.м., част на поземлен имот с идентификатор 39030.501.2807 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 02.07.2021г. 15:25ч.

Заповед № ОС-24-9 от 16.06.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелилият търга с явно наддаване за предоставяне под наем на общински терен с площ 20.00 кв. м., находящ се в ПИ 39030.502.164 по КККР на гр. Котел, целият с площ 77 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, за поставяне на преместваем обект, за извършване на търговска дейност

Публикувано на: 16.06.2021г. 16:45ч.

Заповед № ОС-06-25 от 16.06.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелилият търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 39030.22.104  по КККР на гр. Котел, с площ 3 790 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя

Публикувано на: 16.06.2021г. 14:20ч.

Заповед № ОС-24-10 / 16.06.2021 г. за определяне на лице, спечелил публичният търг за отдаване под наем на обособена част от общински имот, с административен адрес:  гр.София, ул.”Ангел Кънчев” № 18

Публикувано на: 16.06.2021г. 14:20ч.

Заповед № ОС 24-7 от 27.05.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за предоставяне под наем на общински терен с площ 12.00 кв. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 39030.501.69 по КККР на гр. Котел, целият с площ 544 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, за който е отреден УПИ ІІ-„За панорамна площадка“ в кв. 105 по регулационния план на гр. Котел.

Публикувано на: 27.05.2021г. 16:10ч.

Заповед № ОС-06-23 / 26.05.2021 г. за определяне на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.69.75 по КККР на гр. Котел, м. „Чутурка“.

Публикувано на: 26.05.2021г. 15:45ч.

Заповед № ОС-06-24 / 26.05.2021 г. за определяне на спечелил публичния търг за продажба на ПИ 39030.69.147 по КККР на гр. Котел, м. „Чутурка“.

Публикувано на: 26.05.2021г. 15:45ч.

Заповед № РД 13-239 от 21.05.2021 г. на Кмета на Община Котел, за обявяване на спечелил публичния търг за учредяване на възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ в кв.1 по регулационния план на с. Орлово

Публикувано на: 21.05.2021г. 15:45ч.

Заповед № ОС-06-21 / 19.05.2021 г. за обявяване на спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот  с  идентификатор 87031.501.2225 по КККР на с.Ябланово (УПИ ХІІІ в кв.17).

Публикувано на: 19.05.2021г. 16:40ч.

Заповед № РД-13-221 / 14.05.2021 г. за определяне на спечелил търг за учредяване право на строеж за жилищни нужди върху ПИ 87031.502.2242 по КККР на с.Ябланово

Публикувано на: 14.05.2021г. 13:15ч.

Заповед № ОС-06-19 от 27.04.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 39030.504.105 по КККР на гр. Котел, вилна зона „ЧУКАРИТЕ“

Публикувано на: 27.04.2021г. 16:39ч.

Заповед № ОС-06-18 от 21.04.2021 г. на Кмета на Община Котел за обявяване на спечелил публичния търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 39030.504.106 по КККР на гр. Котел, вилна зона „ЧУКАРИТЕ“

Публикувано на: 21.04.2021г. 09:25ч.

Заповед ОС-06-17 / 20.04.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор  72480.87.14 по КККР на с.Тича.

Публикувано на: 20.04.2021г. 16:25ч.

Заповед ОС-06-16 / 20.04.2021 г. за определяне на спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор  39030.66.17 по КККР на гр.Котел.

Публикувано на: 20.04.2021г. 16:25ч.

Заповед № ОС-06-9 / 17.03.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 58966.47.1, ПИ 58966.47.2, , ПИ 58966.47.3, ПИ 58966.47.4, ПИ 58966.47.5 по КККР на с.Пъдарево.

Публикувано на: 17.03.2021г. 16:00ч.

Заповед № ОС-06-10 / 17.03.2021 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 58966.45.6 по КККР на с.Пъдарево.

Публикувано на: 17.03.2021г. 16:00ч.

Заповед № ОС-06-8 / 12.03.2021 г. за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на ПИ 36854.27.309 по КККР на с.Кипилово.

Публикувано на: 12.03.2021г. 15:40ч.

Заповед № ОС-06- 7 / 12.03.2021 г. за обявяване на спечелил публичният търг за продажба на ПИ 72480.83.5 по КККР на с.Тича,  м.”Дарак тарла.

Публикувано на: 12.03.2021г. 15:40ч.

Публикувано на: 08.03.2021г. 13:22ч.

Публикувано на: 15.10.2020г. 12:42ч.

Публикувано на: 15.10.2020г. 12:42ч.

Публикувано на: 05.10.2020г. 16:25ч.

Публикувано на: 05.10.2020г. 16:25ч.

Публикувано на: 28.09.2020г. 13:00ч.

Публикувано на: 24.09.2020г. 15:40ч.

Публикувано на: 28.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.08.2020г. 16:40ч.

Публикувано на: 25.06.2020г. 17:35ч.

Публикувано на: 25.06.2020г. 17:35ч.

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед 308.14 – „Заповед № ОС-06-16 / 18.06.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба на земеделска земя – ПИ 51398.304.14  по КККР на с.Нейково,находящ се в м. Гредата“.“

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед 2454 – „Заповед № ОС-06-15 / 18.06.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба на ПИ 87031.502.2454 по КККР на с.Ябланово, с площ 409 кв.м., за който е отреден УПИ ІІІ-„за обществено обслужване“ в кв.71 по ПУП на селото.“

Публикувано на: 19.06.2020г. 10:45ч.

Заповед № ОС-06-14 / 17.06.2020 г. за обявяване на спечелил търга за продажба на  поземлен имот с идентификатор 87031.502.2450 по КККР на с.Ябланово,  с площ 276.00 кв.м., който е отреден УПИ ХV-„за обществено обслужване“ в кв.77 по ПУП.

Публикувано на: 18.06.2020г. 10:30ч.

Заповед № ОС-06-13 / 04.06.2020 г. за обявяване на лице спечелил публичния търг за продажба на поземлен имот  с  идентификатор 87031.502.2424  по КККР на с.Ябланово,  за който е отреден УПИ ХV  в кв.71  по  ПУП 

Публикувано на: 05.06.2020г. 14:00ч.

Заповед № ОС-06-12 / 01.06.2020 г. за обявяване на лице спечелил търга за продажба на ПИ 87031.501.2469 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 01.06.2020г. 16:45ч.

Заповед № ОС-24-2 от 19.02.2020 г. за обявяване на спечелил публичния търг за отдаване под наем на общински терен находящ се в гр. Котел, с площ 32 кв.м

Публикувано на: 19.02.2020г. 11:15ч.

Заповед № ОС-06-1 / 17.01.2020 г. на кмета на общината, относно обявяване на лице, спечелил публичният търг с явно наддаване за продажба на общински ПИ 87031.501.2313 по КККР на с.Ябланово.

Публикувано на: 17.01.2020г. 14:00ч.