Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания

         „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” е специализирана социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност с

капацитет 12+2 и доставчик – Община Котел.

        По своята същност „Резидентната грижа“ е дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи, лица с трайни увреждания – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

        ЦНСТ/ДМУ предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на  настанените деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или при приемно семейство.

         Организирането на живота в Центъра е насочен към създаване на условия и нагласи на децата и младежите за равнопоставено участие в живота на общността. Подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на всяко лице в общността, чрез осигуряване на грижа и подкрепа.

Развитие на личностните капацитети и преодоляване на дефицитите в развитието на потребителите на социалната услуга ЦНСТ/ДМУ. Приобщаване на общността към проблемите на лицата с увреждания, утвърждаване позитивна представа към тях.

В Центъра е ангажиран екип/персонал, който осигурява 24 – часов режим на работа и качествено предоставяне на услугата. Служителите осигуряват на децата/младежите чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Екипът в Центъра се състои от управител, социален работник, медицинска сестра, детегледачи и водач на специализиран автомобил.

         Материалната база отговаря на стандартите за качественото предоставяне на специализираната социална услуга ЦНСТ/ДМУ. Помещенията в сградата са обзаведени и оборудвани подходящо и отговарят на изискванията за настаняване и отглеждане на деца и младежи с увреждания. Всеки потребител разполага с лично пространство, пространство за оползотворяване на свободното време, за уединение и срещи с роднини, отдих, храна и др. Дворното пространство, създава условия за формиране и изграждане на умения за самостоятелност на децата и младежите с увреждания.

Целта на услугата е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално развитие и социално включване на всяко дете/младеж с увреждане в среда, близка до семейната чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие със законовоопределените критерии и стандарти.

Контакти:

Управител – Радостина Гинева

Адрес: гр. Котел/8970; ул. „Еленица“ 4

Тел.: 0879 27 99 77

Ел. поща: [email protected]