Проект “Топъл обяд за хората в нужда от община Котел”

Наименование на проекта: ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ХОРАТА В НУЖДА ОТ ОБЩИНА КОТЕЛ ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05FMOP001-3.002-0087-C07

Източник на финансиране: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” 2014BG05FMOP001-3.002

Период на изпълнение: от 01.08.2016 г. до 31.12.2019 г.

Общата стойност на проекта: 6 734 840.14 лв.

Цел на проекта: Целта на настоящия проект е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение като се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица. Създадена е една обществена трапезария в град Котел и се разкриха пунктове за раздаване на топъл обяд в съдове за еднократна употреба в населените места от общината. Процедурата по възлагане на управлението на социалната услуга се реализира при спазване на разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Съгласно официалния отговор на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Котел, отговарящите на условията за получаване на топъл обяд от основната група са 2615 лица като е направено уточнение, че информацията е много динамична. Това обуслови изборът на Община Котел от 2100 лица за подпомагане. Приготвянето на топъл обяд се извършва от регистриран доставчик на услугата, пакетира се в съдове за еднократна употреба и се превозва в специализирани превозни средства до всеки пункт в общината. Раздаването на храната се осъществява от 11.00 до 13.00 часа след полагане на подпис от потребителите в изготвени предварително списъци с личните им данни. Изготвят се и формуляри за обратна връзка, които са на разположение на потребителите. В допълнение към разпределянето на храна се предлагат и съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, които се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и за индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на потребителите.

Дейностите по проекта:

Определяне на целевите групи– Опpeдeлянeтo нa кoнкpeтнитe пpeдcтaвитeли нa цeлeвaтa гpyпa ce извъpшвa нa бaзa cпиcъци и инфopмaция, пpeдocтaвeни oт диpeкция „Сoциaлнo пoдпoмaгaнe“ гp.Котел и подадено заявление за ползване на услугата от всеки представител на целевите групи. От вcички пoдaдeни зaявлeния са пoдбpaни 1900 лицa, нa кoитo ce пpeдocтaвя ycлyгaтa, a от 01.12.2016г. подбраните лица са 2100. Изгoтвeн е cпиcък нa oдoбpeнитe нyждaeщи ce, a пpи eвeнтyaлнo oтпaдaнe нa някoй oт вeчe oдoбpeнитe пoтpeбитeли, нeгoвoтo мяcтo щe бъдe зaeтo oт cлeдвaщия в cпиcъкa. Конкретните потребители биха могли да търпят промени в хода на реализация на проекта поради отпадане на обстоятелствата за ползване на услугата, за което одобрените кандидати ще бъдат информирани от лицата предоставящи съпътстващи услуги като ще попълнят декларация, че при настъпване на такива обстоятелства са длъжни незабавно да информират Община Котел.

„Закупуване на хранителни продукти” – Процедурата по закупуване на храни е част от предоставяната услуга “Обществена трапезария”, която се предоставя от регистриран доставчик, избран съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му.

„Осигуряване на топъл обяд” – За Община Котел се създаде една “Обществена трапезария” с пунктове за раздаване на храна в населените места, от които има одобрени представители на целевите групи. Изпълнителят на социалната услуга „Обществена трапезария”, фирма „Кей Енд Ви” ООД разполага със съвременна производствена база, кухня-майка с удостоверение за регистрация в БАБХ № 2190/25.04.2012 г., изградена в пълно съответствие с принципите на НАССР, ISO 22000:2005 и действащото законодателство.

„Предоставяне на съпътстващи мерки” – С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин в допълнение към разпределянето на храна се предлагат съпътстващи мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд, които се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за: възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Котел, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене; други форми на подкрепа и/или съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. Дейността се изпълнява от Община Котел като е съобразена с броя обслужвани потребители от всяко населено място и техните нужди. Дейността се осъществява от специално наети за целта лица за всяко населено място, в което се предоставя услугата.

» Информация за социални услуги,  предоставяни на територията на община Котел (1)

» Информация за социални услуги,  предоставяни на територията на община Котел (2)

» Информация за социални услуги,  предоставяни на територията на община Котел (3)

» Информация за училищата, детските градини и център за работа с деца, намиращи се  на територията на Община Котел

» Здравни услуги, предоставяни на граждани от Община Котел

» Услуги, предоставяни на граждани от служители в дирекция „Местни приходи” при Община Котел

» Услуги, предоставяни на граждани и фирми от служители в дирекция “Устройство на територията, екология и строителство”

» Услуги, предоставяни на граждани и фирми от служители в в Отдел „Административно, техническо и информационно обслужване и връзки с обществеността”

» Анкета за установяване на индивидуалните потребности на потребителите от съпътстващи услуги

» Здравословно и балансирано хранене на потребителите и членовете на техните семейства

» Организиране спазването на най-необходимите хигиенни норми от потребителите и членовете на техните семейства

» Съвети за безопасно съхранение и консумация на храна