Подадени проектни предложения

» ПУДООС 2018

“Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоражения към тях в гр. Котел“ 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020„Всички заедно, стъпка по стъпка към по-светло бъдеще”  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ BG05M20P001-3.002.

 

Срок на договора: 26 месеца

Стойност: 668 207.60 лв.

Обща цел: Да се подпомогнат учениците, произхождащи от етнически малцинства от община Котел, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.

Основни услуги и дейности:

  • Въвеждане на мобилни групи за подкрепа и организиране на кампании с родители и местната общност, да се засили мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес.
  • Сформиране на групи за допълнителни занимания с ученици, за които българския език не е майчин, да се компенсират пропуските при усвояване на учебния материал.
  • Организиране на дейности, насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства, взаимно да се опознаят учениците от различните етноси и да се възпитат в дух на толерантност.
  • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование;
  • Насърчаване участието на родителите в образователния процес;