4-2020-004

Предмет на поръчката:„Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел”
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2020-0005
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:06.07.2020 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:07.07.2020 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата12.06.2020 г. 15:10
2.Обявление за обществена поръчка12.06.2020 г. 15:10
3.Документация12.06.2020 г. 15:10
4.Отговори на въпроси29.06.2020 г. 16:30
5.Протокол 1 от работата на комисията10.08.2020г. 16:36ч.
6.Съобщение за отваряне на ценови оферти16.09.2020г. 12:30ч.
7.Протоколи от работата на комисията24.02.2020г. 15:00
8.Решения за определяне на изпълнител24.02.2020г. 15:00
9.Договор с приложения20.04.2021г. 16:18
10.Обявление за възложена поръчка20.04.2021г. 16:18
11.Информация за изпълнен договор31.08.2021г. 14:16