Община Котел с одобрен проект за създаване на Общинско предприятие по озеленяване и благоустрояване

Община Котел има одобрен проект за създаване на общинско предприятие “Озеленяване и благоустрояване” по Процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на одобрените разходи е 389 329,92 лв. Проектът ще се изпълнява в рамките на 15 месеца.

Целта на настоящия проект е да се създаде социално предприятие на територията на Община Котел, с което да се насърчи социално включване и интегриране в обществото на уязвими групи – лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Проектът предвижда да бъде създадено социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” в община Котел. Предприятието ще бъде създадено като специализирано звено за строителни и ремонтни работи, озеленяване и поддържане на градския интериор, поддържане, ремонт и експлоатация на общинска собственост.

Ще бъдат специално подбрани и назначени 32 лица – работници по озеленяване, почистване, дърводелци. В подбора на лицата от целевата група ще бъдат включени служители на Община Котел, които имат опит в работата с уязвими групи. По този начин ще бъде обезпечена основната дейност на социалното предприятие. Ще бъде изработена програма за работа, разпределена във времето спрямо нуждите на община Котел и в пряко взаимодействие с Дирекция “Устройство на територията, екология и строителство” и „БКС”. В програмата ще бъдат заложени конкретни цели и дейности и ще бъде разпределена в период от 12 месеца. За работниците в социалното предприятие ще бъдат осигурени наставници, които да работят с тях и да ги подпомагат. Предвижда се да бъдат назначени 6 наставника. За нуждите на социалното предприятие ще бъде предоставено помещение – част от бивша училищна сграда, която не се използва. В помещенията ще бъдат обособени места за работниците, работилница и склад за инвентара, материалите и консумативите, необходими за функциониране на социалното предприятие. Ще бъдат закупени оборудване и инвентар за работа на социалното предприятие: трактор с прикачен инвентар, самоходни косачки, резачки, фреза, ямокопатели, моторна косачка и др. Ще бъдат закупени и материали и консумативи за осъществяване на дейността на социалното предприятие: семена за трева и озеленяване, разсад за цветя, храсти и декоративна растителност, както и строителни материали. За работниците в социалното предприятие ще бъде осигурено работно облекло и лични предпазни средства. Тъй като работата е на открито, работното облекло ще бъде зимно и лятно, с подходящи обувки и лични предпазни средства – каски, очила, ръкавици и др. За да функционира социалното предприятие ще бъде назначен и екип за управлението му. Екипът ще включва управител, счетоводител и технически координатор. Управителят на социалното предприятие ще организира и управлява дейността му съобразно действащото законодателство, правилника за работа, наредбите и решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината. Управителят ще разработва и предлага на Кмета на Общината проект на план–програма за озеленяване и зацветяване и план-сметка за следващата бюджетна година, в срок до 1-ви ноември на текущата, а след приемането им от общински съвет ще организира тяхното изпълнение.