Средно училище „Георги Ст. Раковски“ ще посрещне новата учебна 2023/2024 г. в ремонтирана сграда за близо 1 милион лева

Сградния фонд на котленското средно училище „Георги Ст. Раковски“ е цялостно реконструиран и обновен. Безвъзмездната финансова помощ за близо 1 милион лева с ДДС беше подписана от кмета на община Котел – Коста Каранашев с Държавен фонд “Земеделие” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Средствата бяха предназначени за подобряване на енергийната ефективност на сградата на най-голямото общинско училище, като основните дейности включваха ремонт и топлоизолиране на покрива, ремонт на фасадни повърхности и помещения, поставяне на топлоизолационна система на фасадните стени, подмяна на витрини и прозорци, както и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда.

Сградата на СУ „Георги Ст. Раковски” включва 7 корпуса, като по проекта бяха реконструирани 6 от тях. За седмия корпус, в който е разположен физкултурния салон на училището, Община Котел осигури допълнително средства от общинския бюджет за реконструкция и обновяване.

Основните сгради на училището са изградени през 1973 г. и тази година СУ „Г. СТ. Раковски“ отбеляза 50 години от тяхното построяване.