Кариери

  • Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция Устройство на територията, екология и строителство
Обявление за провеждане на конкурс
Списък на допуснатите кандидати

  • Конкурс за длъжността „Секретар на Община“ при Общинска администрация Котел
Обявление за провеждане на конкурс
Списък на допуснатите кандидати