Домашен социален патронаж

Кратка история на Домашен социален патронаж – Котел

Домашният социален патронаж е създаден в гр. Котел през 1979г. към община Котел. Отначало обслужва малък брой възрастни хора с минимални доходи и инвалиди. Обслужването се състои в доставяне на храна по домовете с автомобил на общината и извършване на някои битови услуги (снабдяване с дърва за огрев, помощ в административните услуги). Храната се приготвя в столове на предприятия по договор. В следващите години тази услуга се разширява и в селата Жеравна, Тича, Градец и Медвен където се изгражда и самостоятелна кухня.

Тази социална услуга се развива значително от 1991г. когато се създават и общинските центрове за социални грижи. Тогава в гр. Котел се обслужват над 30 души, в с. Медвен се обособява филиал, където се обслужват Градец и Жеравна с домакин, готвач и автомобил „Жук” с шофьор, а в с. Тича има пом. готвач и санитар за двадесетина патронирани. Щатния състав в гр. Котел се състои от управител, социален работник, домакин, четири санитарки и един автомобил „Ниса” с шофьор. Броят на обслужваните лица бързо нараства към 60-70 души. Наред с доставянето на храната и услугите по домовете ежегодно се организира доставянето на дърва за огрев на по-изгодни цени. Интересът към услугата нараства и по желание на кметствата. Тя се разпростира в селата Кипилово от м. Ноември 2000г., Малко село и Ябланово от м. Август 2003г. През този период се получават от МТСГ значителни количества хранителни продукти като дарение с което се поевтинява значително стойността на храната; съгласно Закона за социално подпомагане таксата за храната не може да превишава 40% от дохода на обслужваните, предлагат се належащи медицински услуги по домовете. Разрастването на дейността и настъпилите икономически промени налагат изграждане на кухня-майка в гр. Котел и разнасяне с автомобили на храната по другите населени места. Кухнята е подготвена през 1996г. на базата на бившата столова и общежитие на СМК – Сливен, което е закупено от общината.

На патронажа са предоставени три автомобила, персоналът е 17 души, финансово и административно е подчинен на социалното министерство, както всички социални заведения. Броят на обслужваните лица в периода 1996-2000г. е достигнал до 160 души. Така е от 2004г. когато социалните дейности са предоставени от общините.

Сега Домашен социален патронаж обслужва между 100 и 110 души при планов капацитет 120 бройки с 14 души обслужващ персонал и два автомобила. Освен гр. Котел храна се доставя в селата Медвен, Градец, Мокрен и Пъдарево, където другите полагащи се услуги по Правилника за социално подпомагане не могат да се предоставят. Материалната база /кухнята и складовите помещение/ с наличното оборудване са амортизирани и далеч от съвременните изисквания. Покривът на сградата е с течове и няма финансови средства за ремонтирането му въпреки разработения проект, трябва да се проектира и преустрои кухнята. Автомобилите се неикономични и не съвсем подходящи за тази дейност, заплащането на персонала е най-ниското в общината.

Ежегодните допитвания до обслужваните лица показват искания за елементарно медицинско обслужване по домовете, малки облекчения в размера на таксите и разнообразяване на храната. Това предполага наличие на спонсори и дарения (каквито в общината няма и свободно договаряне и закупуване на хранителни продукти, а не чрез търг). Този вид услуга е предпочитана и ще нараства търсенето и. Необходимо е по–голяма грижа от страна на държавата и общината.

Контакти
гр. Котел
Отдел „СХД”-ДСП
ул. „Хаджи Боева” N2
тел: 0453/ 4-25-18