Център за социална рехабилитация и интеграция

детски ръце - боядисани и нарисувани

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, младежи и лица  е специализирана социална услуга в общността,   делегирана от държавата дейност с доставчик- Община Котел.

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Котел с капацитет 30, предоставя услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване и развитие на социалните умения и подкрепа на самостоятелния начин на живот. Грижа за здравето, интеграция и рехабилитация с цел подкрепа за лицата, ползватели на социалната услуга.

По своята същност „Терапията“ е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

„Рехабилитацията“ е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.

Дейностите в Центъра са насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

За качественото предоставяне на специализираната социална услуга се грижат следните специалисти: – Социален работник, Рехабилитатори, Специален педагог, Логопед и Трудотерапевт. Материалната база на Центъра отговаря на стандартите за качество на предоставяните социални услуги.

ЦСРИ осигурява условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и служителите/персонала.

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие със законовоопределените критерии и стандарти.

Контакти:човечета бутат парче от пъзел

Управител – Радостина Гинева

Адрес: гр. Котел/8970; ул. „Изворска“ 21

Тел.: 0453/4 26 93; 0879 27 99 77

Ел. поща: [email protected]