До 10 март 2019г. се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади

На заседание, проведено на 21.02.2019 г., Общински съвет – Котел определи с решение пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Котел за общо и индивидуално ползване. Определените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади по категории, площ и размер на средната наемна цена на земеделски имоти, собственост на Община Котел по землища  се обявяват на видно място в общината, кметствата и  се публикуват на интернет страницата на общината.

Решението е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещи процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени определени по Решение на Общински съвет Котел.

От Общинска администрация-Котел напомнят, че лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 март и към тях се прилагат следните документи:

1.Приложение 1 и/или 2

2.Приложение 3;

3. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

4. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и актуална справка за животни.

5.заверено копие за зеления картон за земеделски производител.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни селскостопански животни” по смисъла на закона, са едрите и дребните преживни и нечифтокопитни селскостопански животни, а понятието „животинска единица” – това е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

1.един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;

2.говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години, се равнява на 0,6 от животинска единица;

3.една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица. Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран животновъдния им обект.

Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 5 /пет/ стопански години.