Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Общински съвет Котел обявява провеждането на обществени консултации във връзка с проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСКНКВОА).

На основаниe чл.26, ал.3 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК, проектът на нормативния акт, ведно с мотивите към него се предоставя на Вашето внимание, като в тридесет дневен срок от публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Община Котел може да депозирате писмено Вашите предложения и становища по проекта в стая № 10, в сградата на община Котел, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа, както и по електронна поща, на следния адрес: [email protected] (публикувано на 10.01.2019 г.)

Приложения:
» Проект на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСКНКВОА
» Мотиви към проекта на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСКНКВОА