Информация за собствениците на водовземни съоръжения (кладенци), ползвани за собствени потребности

» Информация за собствениците на водовземни съоръжения (кладенци), ползвани за собствени потребности
» Разяснения на Басейнова дирекция Варна