Стартира рехабилитацията на улици в град Котел по проект, финансиран по ПРСР

Стартира рехабилитацията на улици в град Котел по проект, финансиран по ПРСР

Днес, 29.08.2019 г. от 11.00 часа пред паметника на Софроний Врачански в гр. Котел, Кметът на общината г-н Коста Каранашев ще даде старт на един от големите инфраструктурни проекти, финансиран със средства от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. По договор 20/07/2/0/00602/14.06.2018 г. „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр. Котел” ще бъдат рехабилитирани ул. „Проф. Павлов”, ул. „Луда Камчия”, ул. „Изворска” и ул. „Г.С. Раковски”. Проектът е на стойност 1 571 731,58 лв. и включва разходи за строителни работи, строителен надзор, проектиране и авторски надзор. Срокът за изпълнение на строителството е до 240 дни.

Съобщение