Проект на наредба за допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Котел

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.07.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Котел – гр.Котел, пл. „Възраждане” №1, стая №2.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА КОТЕЛ

§1. Създава се нов раздел „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с чл. 13 и чл. 14:

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Чл. 13. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Котел по Закона за автомобилните превози.

(3) Данъчно задължените лица получават издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за амтомобилните превози след подаване на данъчна декларация по образец за дължимия данък, в която са посочени обстоятелствата, свързани с определянето му.

(4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от датата на настъпване на обстоятелството.

(5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, данъчната декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър.

Чл. 14. (1) Годишния данък върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 300 лева.

(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно зъдалжените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формулата, съгласно чл. 61ч, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по формулата, съгласно чл. 61ч, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

(5) Данъкът по чл. 14, ал. 1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

(6) Възстановяване на надвнесен данък по чл.14, ал. 4 се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Със закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) беше създаден нов раздел „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, като размера следва да се определи от Общинския съвет.

МОТИВИ:

1. Причини, които налагат приемането на проекта за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел:

Законът за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗДЗМДТ), обнародван в Държавен вестник на 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., регламентира реда по който данъчно задължените лица, посочени в раздел ”Данък върху таксиметров превоз на пътници”, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните превози. Общинския съвет определя годишния размер на данък върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

2. Целите, които се поставят с приемането на проекта:

Целта на проекта е изпълнение на законовото задължение, регламентирано в § 3 от ПЗР на ЗДЗМДТ (Обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), съгласно който „За 2017 г. общинския съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VІІІ до 30 септември 2016 г.”

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата:

За прилагането на предлаганите допълнения на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства, както и допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:

Приходите от данъка върху таксиметровия превоз на пътници ще доведе увеличаване на приходната част на бюджета на Община Котел.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.