ОБЯВЛЕНИЕ НА Решение № 59 от 25 януари 2023 г. на Министерски съвет за предоставяне концесия за добив на подземни богатства…

ОБЯВЛЕНИЕ НА

Решение № 59 от 25 януари 2023 г. на Министерски съвет за предоставяне концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Градец-2”, разположено в землището на с. Градец, община Котел.

С Решение № 59 от 25 януари 2023 г. (обн. ДВ бр. 10 от 31.01.2023 г.) Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – аркозни пясъчници, от находяще „Градец-2“, разположено в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен на „ЕСКАНА“ АД, гр. Варна.

      В изпълнение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗПБ обявяваме информация за предоставената концесия, като публикуваме на интернет страницата на община Котел и в кметство с. Градец Решение № 59 на Министерски съвет от 25 януари 2023 г. заедно с координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Градец-2” в координатна система „БГС 2005”, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложение към т.2 от Решението.

Документи: