Деца и младежи от ЦНСТ в гр. Котел ще получат преносими компютри за дистанционно обучение

Община Котел ще закупи преносими компютри за деца и младежи от Център за настаняване от семеен тип в града със средства от Фонд „Социална закрила“ по „Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“.

За стотици деца от институциите или деца в неравностойно положение, дистанционния учебен процес е затруднен поради липсата на технически средства. Чрез закупуване на техническо оборудване, децата и младежите ще могат да продължат и подобрят образованието си, социалните и комуникационни умения. Ще се организира по-пълноценно и свободното им време, ще се осигурят условия за занимания и инициативи, съобразно индивидуалните им интереси и особености, за развитие на техния потенциал, като този тип дейност имат важен и пряк възпитателен ефект. С този проект се цели да се подобрят условията на равен достъп до образование и обучение на деца и младежи, настанени в Център за настаняване от семеен тип в гр. Котел.

Внедряването на дигитални технологии ще улесни достигането до онези деца и ученици, изложени на риск от изключване, за които е от изключителна важност – повишаването на знанията, промяната на начина на мислене, уменията и нагласите. Включването на учениците в учебни курсове и занимания, чрез дистанционно обучение ще увеличи значително мотивацията за учене и преодоляване на трудности при усвояване на учебното съдържание.

Проектът е финансиран от Министерство на труда и социалната политика чрез Фонд „Социална закрила“.

Обща стойност на проекта: 998,00 лв.

Страница на проекта ТУК!