Уведомлениe , Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество