Анкета за проучване на потенциала за развитие на територията на МИГ „Котел, Сливен и Върбица”

АД № РД 50-50/15.03.2023 г. „Подготвителни дейности за създаване на МИГ “Котел, Сливен и Върбица“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разработване на реалистична Стратегия за воденото от общностите местно развитие /СВОМР/, моля заинтересованите страни на територията на МИГ „Котел, Сливен и Върбица“ за Програмен период 2023-2027 г., да се включат в проучването на територията като попълнят анкетата, публикувана на следния линк :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL283KZ2JhRpot3niGF7prA2pl7NUULOXoe-DBn3cxFo7ryA/viewform

Забележка: За достигане и попълване на анкетата, моля, копирайте линка в браузъра който използвате..

Анкетата е анонимна и е разработена в рамките на дейност: „Проучвания и анализи на територията“ по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ „Котел, Сливен и Върбица“
Дейността включва извършване на следните проучвания и анализи:
 “Потенциал за развитие, силни и слаби страни, възможности и заплахи” на територията на МИГ „Котел, Сливен и Върбица.
 “Заинтересовани страни публичен и нестопански сектор от разработване и изпълнение на СВОМР и за установяване на техните потребности.”
 “Заинтересовани страни стопански сектор от разработване и изпълнение на СВОМР и за установяване на техните потребности”.

ОСНОВНАТА ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНИЯТА е идентифициране потенциала за развитие на територията и осигуряване на аналитична информация за възможностите за развитие, идентифициране на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на СВОМР и установяване на техните потребности и създаване на обективна основа за разработване на интегрирана и многосекторна Стратегия за Водено от общностите местно развитие като отговор на конкретните нужди.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ на проучванията и анализите са:

 1. На базата на анализ на силните и слабите страни на територията ще се определят приоритетите за подкрепа за местно развитие през новия програмен период 2023- 2027 г., които водят до социално приобщаване и преодоляване на тенденцията за социален и икономически спад и обезлюдяване на голяма част от територията на целевите общини. Специален акцент е проучването на потенциала и възможностите за развитие на младите хора от територията през новия програмен период 2023- 2027 г. на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.
 2. Конкретизиране на потребностите на заинтересованите страни от трите сектора /публичен и частен: стопански и нестопански/ на територията на интервенция по проекта.
 3. Консолидиране на целите и определяне на потенциални рискове в подготовката и изпълнението на конкретни политики или програми и по-специално в политиката за местно развитие.
  Проучванията и анализите ще послужат за разработване на реалистична Стратегия за воденото от общностите местно развитие.

Обща информация:

Територията на МИГ обхваща 54 населени места с общо население 52 597 души. Преобладаващата част от територията не е прилагала Подхода ВОМР. Наличната база данни е едностранчива, непълна, с остаряла информация, като същевременно не са правени анализи на силните/слабите и заинтересованите страни. Това налага извършване на предвидените 3 броя проучвания, за да се:

 • събере информация за социално-икономическата ситуация на територията;
 • анализират тенденциите и основните фактори, които влияят върху развитието на територията;
 • дадат препоръки и така да се подпомогне процеса по изработването на СВОМР.

Необходими са обективни данни и факти за силните страни, слабостите, възможностите и заплахите пред района, както и пълноценното участие на общността. Предвидените проучвания са основен елемент от стратегическото управление и са предпоставка за успешно партньорство и планиране на мерките от СВОМР.

Заинтересовани страни са представители на:

 • земеделски производители
 • юридически лица с нестопанска цел
 • търговски дружества
 • читалища
 • училища
 • детски градини

Забележка: под заинтересовани страни да се разбират само посочените по-горе, които имат регистрация в населените места на Община Котел, Община Върбица и следните населени места на община Сливен:
с. Божевци
с. Гергевец
с. Глуфишево;
с. Изгрев
с. Ичера
с. Зайчари
с. Камен
с. Мечкарево
с. Николаево
с. Панаретовци
с. Раково
с. Самуилово
с. Сотиря
с. Средорек
с. Стара река
с. Тополчане