Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Обявление
На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение първо от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становище относно изготвения проект в сградата на Община Котел, пл. „Възраждане“, № 1, етаж първи, стая № 10, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа, както и на следния електронен адрес: [email protected].

Документация: