Съобщение на осн. чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК до Е.Кез

Съобщение на осн. чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК до Е.Кез

изх.№ 94-00-3009 / 28.07.2022 г.

ДО

ЕРОЛ  …….  КЕЗ

УЛ. „……………“ №

ГР. КОТЕЛ    8970

ОТНОСНО: Проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се във вилна зона „Чукарите“, гр. Котел.

            УВАЖАЕМИ  Г-Н  КЕЗ,

     На основание чл.61, ал.1 от АПК, с настоящото Ви уведомявам, че с моя Заповед № ОС-06-28 / 28.07.2022 г. „ДАНФАРМ 2030“ ЕООД е обявено за спечелил публичния търг с явно наддаване  за  продажба на общински поземлен имот с идентификатор 39030.504.46 по КККР на гр.Котел, в.з. „Чукарите“, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за вилна сграда, при цена на имота в размер на 35 320.00 лева.

Заповедта за обявяване на спечелил търга е поставена на таблото за обяви в сградата на общинската администрация в гр.Котел и на интернет страницата на общината (www.kotel.bg, „Търгове и конкурси“, раздел „Търгове“).

Заповедта за обявяване на спечелил публичния търг може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото уведомление, чрез кмета на общината пред Административен съд – Сливен.

С уважение,

Коста Каранашев  /препис/

Кмет на Община Котел