Програма за Управляване на отпадъци на Община Котел 2021-2028 г.

ОТНОСНО: Проект на Програма за управляване на отпадъците на Община Котел за период 2021-2028 г.

Община Котел уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикувана Проект за Програма за управляване на отпадъците на Община Котел за период 2021-2028 г.

Причини, поради които се налага приемането на актуализирана програма за управляване на отпадъците и:

 1. Изтичане на срока на действащата програма;
 2. Програмата се изготвя съгласно чл. 52, ал.1 – ал.5 от Закона за управляване на отпадъците и :
 • Е неразделна част от общинската програма за околна среда
 • Разработва се и се приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управляване на отпадъците 2021-2028, както и да бъде в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управляване на отпадъците.

Целите, които се поставят с приемането на Програмата са следните:

Основния цел на програмата е „Население и бизнес на община Котел, който подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси на нива“.

 • Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им ползване.
 • Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци.
 • Намаляване на количествата у на риска от депонираните битови отпадъци.

При разработване на програмата са взети в предвид Методическите указания за разработване на общински програми за управляване на отпадъците (издадена на основание чл.52, ал.10 от ЗУО), както и приложимите общински наредби на местно ниво. Общинската програма за управляване н отпадъците на община Котел, съдържа 8 (осем) подпрограми, с конкретни адресирани мерки към всяка една от тях, а имено:

 • Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
 • Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци
 • Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки
 • Подпрограма за разделнно събиране и достигане на целите за оползотворяване на битови биоразградими и биоотпадъци
 • Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки
 • Подпрограма с мерки за управление на МРО
 • Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
 • Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните отпадъци

Програмата включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, съгласно глава втора, раздел III на ЗУО. Приложени са необходимите административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото прилагане на програмата и управляване на дейността по контрол и мониторинг на практическото и изпълнение.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на програмата:

Общински бюджет, Такса битови отпадъци, отчисления по чл.64 от ЗУО, ПУДООС, ОПОС 2021-­2027 г.

Очаквани резултати от прилагането:

 • Въвеждане на всички норми и изисквания от националното законодателство по управляване на отпадъците.
 • Предотвратяване на образуването на отпадъци чрез различни способи и механизми.
 • Постигане на заложените цели за повторно използване, подготовка за оползотворяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците, намаляване на количеството депониране на отпадъци.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 Програмата е синхронизирана с Рамковата директива за отпадъци, която определя няколко стъпки за управление на отпадъците, класифицирани според въздействието им върху околната среда, обединени под общото наименование „йерархия за отпадъците“:

 • да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от битовите и приравнените на битовите отпадъци
 • да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради
 • да се разработят национални програми за предотвратяване на образуването на отпадъци
 • да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло
 • въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и специфицира в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от производствен процес, представляват странични продукти, а не отпадъци;
 • разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна точка и се счита за операция по оползотворяване;
 • определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на отпадъци
 • въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен цикъл.

На основание чл.26, ал.3 и 4 от ЗНА, и чл. 52, ал.7 от Закона за управление на отпадъците, поради необходимостта от технологично време, както за обществено обсъждане, така и детайлно запознаване с проекта от общинските съветници на Община Котел, всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища по така предложения проект в 30 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Становищата могат да се внасят в Община Котел, гр. Котел, пл. “Възраждане“ №1, стая № 2

Проекта на Програмата за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2021-2028 г. може да разгледате на линка по-долу: