Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ „ГРАДЕЦ 2 „“

Съобщение

На основание чл.6, ал. 9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

„КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ „ГРАДЕЦ 2 „ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГРАДЕЦ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН“

С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕСКАНА“ АД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВСТАТИЕВ.

 Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС е на разположение от 12.06.2023 г. до 25.06.2023 г. на заинтересованите  страни всеки работен ден от 8:00ч. – 12:00ч. и от 13:00ч.-17:00ч., четиринадесет дни от датата на обявяването в сградата на Община Котел (стая №6),  гр. Котел, пл. ”Възраждане” №1, и на интернет сайта на Община Котел  https://[email protected]/

          Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.