Откриване на обект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ…

На 23.09.2022 г. в гр. Котел се състоя официална церемония по откриване на обект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД КОТЕЛ“. Дейностите по изпълнението на строителните дейности се реализираха в рамките на ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.

Присъстваха кметът на общината, общински съветници, граждани и представители на изпълнителите на дейностите по проекта.

По проекта се извърши модернизация на уличното осветление в гр. Котел чрез рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в гр. Котел като се изпълниха следните  мерки:

  1. Подмяна на съществуващите улични осветителни тела и конзоли с нови енергийно-ефективни светодиодни
  2. Въвеждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението.
  3. Използване на ВЕИ.

Монтирани са 556 бр. нови осветителни LED тела и 74 бр. осветителни тела с външен соларен модул акумулаторни батерии, като общата дължина на трасетата, обхванати от проекта за уличното осветление е 18,9 км. Улиците, по които се осъществи подмяна на осветлението са: ул. „Васил Левски“, ул. „Раковска“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Стара планина“ и др.

Подменените осветителни тела от уличното осветление се захранват от 20 броя табла/касети за улично осветление. Апаратурата за управлението и защита на уличното осветление – предпазители, контактори и електромери са монтирани в таблата за управление на уличното осветление. Измерването на употребената електроенергия става във всяко табло улично осветление със самостоятелен електромер, монтиран в самостоятелна секция „мерене“.

Включването и изключването на уличното осветление е автоматично, посредством електронни часовници, монтирани в таблата за управление на уличното осветление. Монтирана е автоматизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление.

Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“, финансиран по ДБФП № ДБФП № BGENERGY-2.001-0043-010 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 265 723 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ. Основната цел на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел“ е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, да се намали въглеродната интензивност и да се повиши сигурността на доставките.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Котел и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.