Обявление за удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Котел с мандат 2024 г. 2028 г.

На свое заседание, проведено на 10.11.2023 г., Временната комисия за избор на съдебни заседатели избрана с Решение № 659 от 30.05.2023 г., прие решение, с което се Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел с мандат 2024г.-2028г. Решението е във връзка с постъпило искане от Председателя на Окръжен съд – Сливен на основание чл.68е от Закона за съдебната власт за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели до необходимия брой утвърден от Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Сливен от 22 (двадесет и два) съдебни заседатели за Районен съд-Котел.

Срокът до който кандидатите за съдебни заседатели подават документи е 04.12.2023 г. (включително), като те се подават в деловодството на общинския съвет, в сградата на Общинска администрация-Котел, пл. “Възраждане“№ 1, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа.

        Велин Георгиев

        Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели

Документация: