Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2024 г. – 2028 г.

Документация: