Инициатива на „АГРОКИНГ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец…

Инициатива на „АГРОКИНГ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец – ТК-1 „Агрокинг – Медвен“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 47528.119.104 по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен, собственост на „АГРОКИНГ“ ЕООД.

Документация: