ПОЛУИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЯДНИ ВИДОВЕ РИБИ В СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОВЕМ „ПЪДАРЕВО“ ЗА ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ

Съобщение

 Община Котел на основание чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

„ПОЛУИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЯДНИ ВИДОВЕ РИБИ В СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОВЕМ „ПЪДАРЕВО“ ЗА ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ“

С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „КОЦЕ – ИВАНКА МИХАЛЕВА“

в срок до 17.07.2024 г. включително.

Информацията за преценяване на необходимоста от ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОВ е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 8:00 ч. – 12:00 ч.  и от 13:00 ч. – 17:00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването (04.07.2024 г. ) в сградата на Община Котел, гр. Котел, пл.“Възраждане“ №1 и на интернет сайта на Община Котел https://kotel.bg/.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.

 Документация: