Стартира нов социален проект на Община Котел

На 01.05.2017 г. стартира изпълнението на  проект „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално­-здравен център за жителите на община Котел” по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001­2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който Община Котел е бенефициент.

Община Котел представи проектно предложение по настоящата процедура с цел по-­висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на хора с увреждания и на техните близки. Предвидени са дейности по двата компонента на схемата. Проектът предвижда процес на идентифициране на потребителите, подали заявление за ползване на услуги и участието им в мерки за включване в пазара на труда по Компонент 1, както и обгрижване и подпомагане на крайните потребители на услугите личен и социален асистент по Компонент 2.

Проектът предоставя възможности за обучение на 40 лица от следните целеви групи по проекта:

  • лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата, които са без лични доходи и не могат да задоволяват свои основни жизнени потребности;
  • хора в риск от социална изолация и бедност;
  • неактивни лица.

и придобиването от тях на професионални умения и квалификация в професиите „Работник в озеленяването” и „Сътрудник социални дейности” по Компонент 1.    Професиите са съобразени с нуждите на местния пазар на труда. Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране на целевата група, след провеждане на анкета, отразяваща индивидуалните потребности на всяко лице. Община Котел, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на 10 от обучените лица по двете професии за период до 6 месеца, което ще бъде предпоставка за по­-лесна им интеграция на пазара на труда.

Същевременно грижата за зависимите членове на техните семейства /25 лица/ ще се осъществява от Личен/Социален асистент в домашна среда. Ще бъдат обособени два кабинета за предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги консултативно-­здравен и кабинет за социална рехабилитация и обучение, като за целта ще бъдат наети специалисти, които да се ангажират, както за работа в кабинети, така и на терен, предоставяйки мобилна услуга.

» Обявление – обучаеми

» Обявление – лични и социални асистенти

» Обявление – потребители