Удължава се срокът за подаване на документи за участие определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел,мандат 2020 г. – 2024 г. до 12.08.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Удължава се срокът за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел,мандат 2020 г. – 2024 г.  до 12.08.2019г.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • да е на възраст от 21 до 68 години;
 • да има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • да има завършено най-малко средно образование;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да не страда от психични заболявания

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебензаседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебнитезаседателине могат да бъдат избирани за повече от двапоследователни мандата към същия съд.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за кандидатстване за съдебензаседател (Приложение №1);
 • писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 2);
 • декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 3)
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакти на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и  срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи за кандидатстване в срок до 12.08.2019 г. (включително),в деловодството на Общински съвет – Котел, сградата на Общинска администрация Котел, пл. “Възраждане“№ 1, стая № 2, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа.

Начин и ред за провеждане на процедурата:

С Решение № 801/30.05.2019 г. на Общински съвет-Котел е създадена Временна комисия, която да проведе процедурата за избор на съдебните заседатели, на която е възложено:

Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Котели да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

Да установи служебно обстоятелство по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели;

Да изиска от председателя на Районен съд – Котел списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

Да публикува на интернет страницата на Община Котел, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната сласт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Да проведе изслушване на допуснатите кандидати, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от Закона за съдебната власт, а именно в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Котел, и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.

Да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Котел, и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.

Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране на общото събрание на Окръжен съд-Сливен.

Христина Чолакова

Председател на Общински съвет – Сливен

Документи за кандидатстване: