Съобщение за инвестиционно намерение

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Котел  уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: Промяна на предназначението на поземлени имоти № 39030.59.1, 39030.59.2,  39030.59.3,  39030.59.676, 39030.59.677, местност „Жилкова кория“, землище гр.Котел, община Котел, предназначени за производствена и складова дейност“. В качеството си на Възложител и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС в срок до 14 дни от настоящата обява.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. 14 дни от датата на обявяването (от 20.09.2017г. до 04.10.2017г.) на следния адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1