Община Котел кани всички заинтересовани на заключителна среща по проект за подобряване качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания

На 12.07.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Котел ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0024-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На пресконференцията ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати.