Община Котел набира персонал по проект

Община Котел в качеството си на Бенефициент по проект: „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел”– Договор  BG05M9OP001-2.005-0130-C01, ще проведе конкурс за подбор на персонал за целите на проекта по Кодекса на труда за следните длъжности:

Персонал за предоставяне на услуги при изпълнение на проект „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел”:

Социален работник с опит- 1 бр.

Изисквания към кандидата:
Минимални изисквания за образование: неприложимо. Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.

Медицинска сестра/ фелдшер или акушерка- 2 бр. – всеки по 362.5 часа

Изисквания към кандидата:
Минимални изисквания за образование: висше – бакалавър в областта на здравеопазването. Професионалният опит в областта на  здравеопазването над 3 г.

Рехабилитатор – 1 бр. – общо 150 часа

Изисквания към кандидата:
Минимални изисквания за образование: висше – бакалавър. Професионалният опит в областта на  здравеопазването ще се счита за предимство.

Психолог – 1 бр. – общо 300 часа

Изисквания към кандидата:
Минимални изисквания за образование: висше – бакалавър. Професионален опит повече от 3 год. ще се счита за предимство.

Социални работници – 3 бр. –  всеки по 280 часа

Изисквания към кандидата:
Минимални изисквания за образование: неприложимо. Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.


Задължителни изисквания за заемане на длъжността:

Длъжностите  се заемат чрез сключване на трудов договор на основание чл.114 и във връзка с чл.68, ал.1, т.1  от Кодекса на труда.

Трудовият договор е за периода 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Документите следва да се подават лично в сградата на Община Котел в стая № 8  в срок до 17.00 часа на 01.08.2017 г. 

Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Котел.

Конкурсът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Котел и на информационното табло на входа на сградата на община Котел до 08.08.2017 г. включително.

Задълженията на персонала са подробно описани  в дейностите по проекта, с които кандидатите могат да се запознаят в стая № 8 в сградата на общинска администрация.


» Заявление за кандидатстване за длъжности: „Социален работник”, „Медицинска сестра/фелдшер или акушерка”, „Психолог” и „Рехабилитатор”

» Приложение № 2 – Автобиография

» Приложение № 3 – Декларация 1

» Приложение № 4 – Декларация 2