СЪОБЩЕНИЕ за въвеждане на единна система за туристическа информация на местата за настаняване

Във връзка с въвеждането и работа с ЕСТИ за местата за настаняване, приета с Наредба за организацията на Единна система за туристическа информация, ПМС № 23 от 09.02.2015 г. Обн. ДВ. бр. 13 от 17 Февруари 2015 г., и необходимостта от попълването на данни в ЕСТИ от регистрите на настанените туристи, водени от хотелиерите на община Котел, Ви информираме, че на страницата на Министерството на туризма (МТ http://www.tourism.government.bg вече са публикувани видео обучения и ръководства за потребителите (местата за настаняване), информация относно интернет достъпа до ЕСТИ – https://esti.tourism.government.bg и формулярите – заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до ЕСТИ

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“ (ЕСТИ), Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата. Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.

Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:
• Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН);
• Подаване на данни с файл в утвърден формат;
• Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система – система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата в реална среда, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019г. Считано от 01.10.2019г., всички хотелиери,включително и физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.