Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2015 г.

на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Котел, организирам публично обсъждане на от чета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2015 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.05.2016 г. (понеделник) от 12.00 часа, в заседателната зала на община Котел.

Отправям покана към жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стая № 10, публикувани са и на сайта на община Котел.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected], както и в деловодството на общината.

С уважение,
Христина Чолакова
Председател на Общински съвет – Котел