Проект за изменение на НРПУРОИ

Уведомлениe , Мотиви и Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 17.02.2020г. 15:00ч.

Частична предварителна оценка на въздействието за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 17.02.2020г. 15:00ч.

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Публикуванно на: 26.03.2020г. 14:30ч.