Община Котел реализира проект за създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Община Котел реализира проект за създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

 

В изпълнение на дейностите по проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.010-0581-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, през м. юли 2018 г. след решение на общински съвет-Котел и след получаване на финансова подкрепа от ОПРЧР в община Котел се създаде и започна да функционира Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване”.

В предприятието бяха назначени 32 работника дългосрочно безработни лица или лица с увреждания – 14 строителни работници, 14 озеленители, 2 техник-озеленители, 1 дърводелец и 1 домакин и трима в екипа за управление на предприятието. Много кратко време след това техните усилия дадоха резултат. Започнаха с почистването на градинки, паркове, тротоарни настилки, гробищни паркове в населените места от избуялата в следствие на дъждовете растителност. Работниците в предприятието бяха подпомагани от наставници в първите шест месеца след назначаването си. Те ги подкрепяха в адаптирането на работниците към трудовия процес и взаимодействието между самите работници за формиране на умения за работа в екип. Работниците бяха обучени да работят и познават определени уреди и инструменти и технологични процеси при различни по вид ремонти, както и уреди и инструменти и технологии на засаждане и грижа за отделните растителни видове.

За осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати по проекта, в бюджета на общината за 2019 г. са осигурени средства за продължаване работата на предприятието като се финансират трудовите възнаграждения на шестнадесет от наетите по проекта работници, екипът за управление на предприятието, както и средства за материали и консумативи за дейността му.

С постигнатите резултати по проекта се доказа необходимостта от екип, който да поддържа зелените площи в град котел и населените места на общината, да поддържа елементите на градската среда, да се грижи за дребни ремонти по тротоарните настилки и други общински обекти, което е  .