Проект, Мотиви и Частична предварителна оценка на въздействието на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустрояване” Община Котел.

Наоснование чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните в30-дневен срок (от 16.07.2019г. до 15.08.2019г.) от публикуване на настоящото обявление, Община Котел приема предложения и становища относно ПроектазаПравилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“към Община Котел. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Котел – гр.Котел, пл. „Възраждане” №1, стая №2.

ПРОЕКТ

 ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“КЪМ  ОБЩИНА КОТЕЛ

 

 1. I. Допълва Правилниказа дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“към Община Котел, както следва:
 • 1.ВРАЗДЕЛ IОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, чл. 2, ал. 7 се добавя изречение „В дейността си ползва собствен печат“.
 • 2. В РАЗДЕЛ IV„СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“се правят следните промени:
 • Добавя се Чл. 5. /1/ Определеният числен състав може да се увеличава или намалява в зависимост от необходимостта и възможностите на общинското социално предприятие.
 • В чл. 6 се правят следните промени:
 • в т. 2 изразът „счетоводител“ се заменя с израза „счетоводител, човешки ресурси“ – 1 щатна бройка;
 • в т. 3 изразът „технически координатор“- 1 щатна бройка се заменя с израза „работник озеленяване“ – 6 щатни бройки;
 • в т. 4 изразът „работник озеленяване“ – 26 щатни бройки се заменя с израза „работник строителство“ – 8 щатни бройки;
 • в т. 5 изразът „работник почистване“ – 2 щатни бройки се заменя с израза, „техник озеленител“ – 1 щатна бройка;
 • в т. 6 изразът „техник озеленител“ – 2 щатни бройки се заменя с изразът „домакин“ – 1 щатна бройка;
 • Изразът „Обща численост: 41 щатни бройки“ се заменя с израза„Обща численост: 18 щатни бройки“.
 • 3. В РАЗДЕЛ V„УПРАВЛЕНИЕ“ се правят следните промени:
 • В чл. 7. /3/изречението „Назначава персонала на Общинското социално предприятие и сключва индивидуални трудови договори, съгласно Кодекса на труда“ се заменяс изречението“ Извършва всички промени, свързани с трудовото законодателство по отношение на длъжността“ Директор“.
 • В чл. 8 се създават следните алинеи:

/7/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на общинското социално предприятие;

/8/ Изготвя Правилник за вътрешния трудов ред и други вътрешни актове, свързани с предмета на дейност;

/9/ Контролира състоянието на финансовата отчетност;

/10/ Ежемесечно дава отчет пред кмета НА Община Котел за извършената дейност, както и всички счетоводни отчети;

/11/ Директорът на общинското социално предприятие се замества при отсъствието му поради ползване на законоустановен отпуск, командировка, отпуск по болест или други случаи от посочено от кмета на общината лице;

/12/ Директорът няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, без писменото съгласие или възлагане от кмета на общината;

/13/ За осъществяване на своите правомощия, директорът на общинското социално предприятие, издава заповеди.

 

 • 4. В РАЗДЕЛ VI„ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНА КОТЕЛ“ се правят следните промени:
 • Създава се чл. 11 , ал. 1, т.1, 2 и 3, както следва:

Чл. 11 /1/ Финансовите средства, предвидени в бюджета на общинското социално предприятие са за покриване на разходи за:

т. 1. Възнаграждения и осигуровки;

т. 2. Издръжка – стоки, материали, горива и други;

т. 3. Допълнителни и съпътстващи дейности.

 • Създава се чл. 12 а, както следва:

Чл. 12 а Общинското социално предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община Котел.

 • Създава се чл. 12 б, както следва:

Чл. 12 б Изготвя финансовите отчети в сроковете, определени от Министерството на финансите.

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел

 

МОТИВИ

 

 1. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника задейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел, приет с Решение № 610 от 18.04.2018 г. на Общински съвет гр. Котел:

 Правно основание:

 • чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;
 • чл. 26 и чл.28 от ЗНА;
 • чл. 76-79 от АПК

С решение № 610 по Протокол № 43 от 18.04.2018 г. на Общински съвет – Котел е приет Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към  Община Котел.

За ефективното функциониране на социалното предприятие се налага прецизиране начаст от текстовете на Правилниказа дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към  Община Котел.

 1. Цели, които се поставят:

С правилника се определят предмета на дейност, структурата, управлението,

численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Със стартирането работата на общинското социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” се направи обстоен преглед на текстовете, разписани в правилника.

Необходимо е да се актуализира и прецизираПравилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към  Община Котел.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата

уредба.

Предложеният проект за изменение и допълнениена Правилника за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел, не е свързан с изразходването на финансови средства от бюджета на Община Котел.

 1. Очаквани резултати от приеманите изменения:

Прилагането на Правилника за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел ще доведе до ясно, точно, прозрачно и законосъобразно осъществяване на дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“.

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места, чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта на местното самоуправление.

Предлаганият Правилник е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство и е разработен при зачитане на принципите, заложени в Закона за нормативните актове.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение на Правилника заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на Община Котел.

За предлагания проект на Правилника е извършена частична предварителна оценка на въздействието.

Вносител:

КОСТА КАРАНАШЕВ

Кмет на Община Котел

 

Частична предварителна оценка на въздействието на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие Озеленяване и благоустрояване Община Котел

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел Нормативен акт: Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“
  Дата: 16.07.2019 г.
Контакт за въпроси: Боряна Марулева, директор на ОСП към Община Котел Телефон: 04534/23-36
1.    Дефиниране на проблема:

За ефективното функциониране на социалното предприятие се налага прецизиране на част от текстовете на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към  Община Котел

1.1.            Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗОС организацията и дейността на предприятието трябва

да бъдат уредени в Правилник, с който се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Без Правилник предприятието не може да функционира

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Възникналите обстоятелства – финансиране от общинския бюджет , налагат приемането на новите допълнения и изменения на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ към  Община Котел.

1.2.            Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последващи оценки ще бъдат направени след приемане на Правилника и влизането му в сила.

 1. Идентифициране на заинтересованите страни:

Физически и юридически лица, наематели и концесионери на водни обекти на територията на Община Котел.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

Целите, които се поставят досежно приемането на Правилника са пряко обвързани

с целите, които са поставени във връзка със създаването на ОСП „Озеленяване и благоустрояване, а именно да се уреди организацията и дейността на последното с цел нормалното му функциониране и спазване на законността. Чрез Правилника общината ще осъществява контрол върху дейността му.

Преки заинтересовани страни:

1. Администрацията на Община Котел и контролните ѝ звена.

2. Физически и юридически лица на територията на Община Котел.

 1. Варианти на действие:

Вариант – без действие: При този вариант на действие няма да има регламентирани условия и ред за организацията и дейността на предприятието.

Вариант – приемане на предложените промени: При този вариант ще се регламентират с подзаконов нормативен акт условията и реда за организацията и дейността на предприятието . Ще се уредят:

 Предметът на дейност на общинското предприятие

 Структурата на общинското предприятие

 Управлението и численият състав на общинското предприятие;

 Правата и задълженията на общинското предприятие по отношение на

общинското имущество;

 Всички необходими условия, за да функционира предприятието.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

 1. Негативни въздействия:

Негативни въздействия от предлагания проект не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

 

 1. Положителни въздействия:

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

С приемането на Правилника, ще се уреди въпроса с финансовите средства, материалната база и човешките ресурси, които ще се осигурят на общинското предприятие. Самото приемане на Правилник не реализира разход на финансови средства.

 1. Физически и юридически лица:

Не се предвиждат разходи за физически и юридически лица във връзка с приемането на измененията и допълненията на Правилника за дейността на ОСП.

 1. Потенциални рискове:

Не са идентифицирани конкретни рискове, тъй като с приемането на Правилника

ще се спазят законовите разпоредби по ЗОС. При възникване на рискове, законът

делегира правото на Общински съвет да изменя Правилника с оглед приспособяването му към закона и рисковите фактори. Не се очаква възникването на съдебни спорове от предлаганата промяна.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

×Ще се повиши

囗Ще се намали

☐ Няма ефект

Административната тежест ще се увеличи, тъй като с приемането на измененията и допълненията на Правилника за дейността на ОСП „Озеленяване и благоустрояване“,

възниква нуждата от последващо приемане на Правилник за вътрешния ред на предприятието, Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието, Откриване на банкова сметка на предприятието, Контрол над дейността му и др.

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими.

 

 1. Създават ли се нови регистри?

Да, ще се създават нови регистри, а именно:

● досиета на служители;

● счетоводни регистри;

● други.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

х Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации:

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните в 30-дневен срок (от 16.07.2019г. до 15.07.2019г. ) от публикуване на настоящото обявление, Община Котел приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Котел – гр.Котел, пл. „Възраждане” №1, стая №2.

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х Не

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Боряна Марулева, директор на ОСП „Озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел

Дата: 16.07.2019 г.

Подпис:

Справка по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове(21.02.2020г.)