ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Котел  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Котел  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Котел е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Котел за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 24.03.2021 г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Котел (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Котел.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.

Основната цел на ПИРО Котел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 20.01.2021г. вкл. като попълнят специално разработения за целта фиш за набиране на проектни предложения от заинтересовани лица в рамките на разработване и прилагане на План за интегрирано развитие на община котел за периода 2021–2027 г., който е общодостъпен на следния линк:

Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Котел отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

С уважение,

КОСТА КАРАНАШЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ