Община Котел набира персонал за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Котел”

Община Котел изпълнява проект „Патронажна грижа + в община Котел”, финансиран по договор BG05M9OP001-6.002-0100-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети седем домашни помощника на трудов договор на пълен или непълен работен ден, две медицински сестри на граждански договори, един шофьор-диспечер на услугата, един социален работник за дейността „патронажна грижа“.

С цел превенция от Ковид-19 ще бъдат подпомогнати екипите на следните услуги делегирани от държавата дейности:

  1. Център за настаняване от семеен тип
  2. Център за социална рехабилитация и интеграция
  3. Център за работа с деца на улицата
  4. Дневен център за стари хора

като бъдат назначени допълнителни лица на трудов договор на длъжности: чистач-хигиенисти – 6 лица и пазач-портиери – 5 лица.

Необходимите документи за кандидатстване за обявените позиции може да намерите ТУК:

Документи:

Обява- набиране персонал

Заявление от кандидат за длъжност

Длъжностна характеристика- ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Длъжностна характеристика- МЕД. СЕСТРА

Длъжностна характеристика- СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Длъжностна характеристика- ШОФЬОР – ДИСПЕЧЕР

Длъжностна характеристика- чистач – хигиенист

Длъжностна характеристика- пазач портиер