Община Котел набира работници за разнос на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост до адрес на потребителите

О  Б  Я  В  А

 за набиране на персонал за предоставяне на патронажна грижи в община Котел

 Във връзка със създалата се извънредна ситуация, породена от риска от заразяване с вируса COVID 19 и предприемането на мерки в синхрон с разпоредбите за ограничаване движението на хора, Община Котел използва възможностите за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за подпомагане на уязвимите групи от населението за доставянето на жизнено важни продукти и услуги от първа необходимост. Във връзка с това общината получи финансиране на проект за патронажна грижа, в рамките на който ще бъдат наети лица на длъжност „разносвач“ за подпомагане на нуждаещи се лица.

ОБЩИНА КОТЕЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

  •  „Разносвач“ с код 96210007 по Национална класификация на професиите и длъжностите – на трудов договор първоначално за срок от 3 месеца. Лицата може да бъдат наети на непълен работен ден в зависимост от броя на постъпилите заявления от нуждаещи се лица в съответното населено място на община Котел, за което те кандидатстват.

Изкисвания за заемане на длъжността:

– Образование – минимум начално завършено образование;

– Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

– Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа като участва в цялостния процес по осигуряване на жизнено важни продукти на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания или възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е  лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;

Описание на длъжността:

  1. Социално – битови дейности, включващи: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
  2. Дейностите се извършват в съответствие с Изготвен график от диспечера на услугата „патронажна грижа“.

Възнаграждение за длъжността: минимална работна заплата при 8 часов работен ден.

 

  1. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок до 17.00 ч. на 04.05.2020 г.

Заявление за кандидатстване ще се получава в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел или от страницата на общината в интернет. Обявата, образеца на заявление за кандидатстване и длъжностната характеристика са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на официалната интернет страница на Община Котел – до 1 работен ден след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на официалната интернет страница на Община Котел.

Приложение към обявата (за изтегляне):